Thuật ngữ Transfomal trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt November 29, 2012 0

Định nghĩa

Một chức năng trong Civil 3D cho phép chuyển đổi tọa độ của các điểm giữa các hệ tọa độ khác nhau.

Cách truy cập Transfomal

Trên thanh Toolspace, chuyển sang thẻ Setting, nhấn chuột phải vào tên bản vẽ rồi chọn Edit Drawing Settings… như hình

Vaoeditdrawingsetting.JPG

Hộp thoại Drawing Settings hiện ra, chuyển sang tab Transfomal

Cách tạo transfomal

Để tạo một chuyển đổi:

  • Bước 2: Trên thẻ Transfomal, tích chọn vào mục Apply transfomal settings để sử dụng các thuộc tính cho chuyển đổi

Drawingsettingsmuctransfomation.JPG

Trong đó:

  • Reference Point: Điểm gốc tọa độ. Để xác định Reference Point có thể nhập vào một trong các thông số:

Point Number: Số thứ tự của điểm

Local Northing và Local Easting

Grid Northing và Grid Easting

Hoặc nhấn vào biểu tượng Bieutuongnhaptructiep.JPGđể nhập trực tiếp trên bản vẽ.

  • Grid Scale Factor: Tỷ lệ chuyển đổi.

Có các phương pháp như:

  • Unity:
  • User-Defined:
  • Reference Point:
  • Prismoidal Formula:

Tham khảo


source: http://civil3dvn.com/thuatngu/mediawiki-1.18.5/index.php?title=Transfomal

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.