Nhập Subassembly từ ngoài vào Civil 3D ( Import Subassembly )

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 0

Sau khi tạo một Subassembly từ công cụ Subassembly Composer hoặc có Subassembly dưới dạng tập tin .pkt thì cần thêm vào Civil 3D bằng cách trên.

hoc_civil3d_qua_hinh_anh3

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.