Bài 1C: Tạo điểm thông thường

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 0
Cách 1: Vào Menu Points>Create Points – Miscellaneous>Manual
 
point16
Cách 2: Trên thanh Ribbon>thẻ Home>bảng Create Ground Data>Points>Create Points – Miscellaneous>Manual
point17
Cách 3: Gọi thanh công cụ Create Points bằng cách vào menu Points>Create Points...rồi chọn mục như hình dưới
point18
Tiếp theo, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chỉ ra vị trí điểm
Please specify a location for the new point:
Nhập mô tả điểm
Enter a point description <.>: 
Nhập chiều cao của điểm:
Specify a point elevation <.>:

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.