Bài 1D: Tạo các điểm cách đều và dọc theo tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 0
1. Cách tạo điểm:
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:
  • Cách 1: Vào menu Create Points – Alignmnets>Divide Alignment hoặc Measure Alignment
point19
  • Cách 2: Trên thanh công cụ Create Points chọn mục Divide Alignment hoặc Measure Alignment như hình dưới:
point20
Cách 3: Trên thanh Command Line, gõ lệnh CreatePointDivideAlign để gọi lệnh Divide Alignment hoặc CreatePointMeasureAlign để gọi lệnh Measure Alignment
Bước 2: Nhập các thông số tạo điểm
+ Với trường hợp Divide Alignment:
Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập các thông số:
Select alignment: Chọn tuyến đường cần tạo các điểm chia đều

Enter the number of segments <1>: Nhập số lượng khoảng chia 

Specify an offset <0.000>: Nhập khoảng ốp so với tim đường

Enter a point description <.>: Nhập mô tả cho điểm

Specify a point elevation <.>: Nhập cao độ cho điểm

+ Với trường hợp Measure Alignment:

Tương tự như trên, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập các thông số:

Select alignment: Chọn tuyến đường cần tạo các điểm chia đều

Starting station <0+00.00>: Nhập lý trình điểm đầu

Specify second point <0+00.00>:

Ending station <14+90.75>: Nhập lý trình điểm cuối

Specify second point <14+90.75>:

Specify an offset <0.000>: Nhập khoảng ốp so với tim tuyến

Enter an interval <10.000>: Nhập khoảng cách giữa các điểm

Enter a point description <.>: Nhập mô tả cho điểm

Specify a point elevation <.>: Nhập cao độ cho điểm

2. Các thiết lập cho chế độ tạo điểm:

Trên hộp thoại Create Points, nhấn chuột vào vị trí như mũi tên hình dưới để mở rộng bảng các thiết lập tạo điểm

point22

Chú ý các nội dung dưới đây:

+ Prompt For Elevations: Cách nhập cao độ

– Manual: Nhập trực tiếp

– Automatic: Nhập tự động

– None: Không nhập

+ Prompt For Point Name: Cách nhập tên điểm cũng tương tự như trên

+ Prompt For Description: Cách nhập mô tả điểm:

– Manual: Nhập trực tiếp

– Automatic: Nhập tự động

– Automatic – Object: Nhập tự động mô tả và thông tin mô tả lấy từ tuyến đường như tên tuyến đường và lý trình

– None: Không nhập

Ngoài ra các bạn còn có thể hiệu chỉnh các giá trị :

+ Default Elevation: Cao độ mặc định

+ Default Description: Mô tả điểm mặc định

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.