Bài 3A: Kiểu hiển thị và gắn nhãn cho điểm

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0
1. Cấu tạo điểm:
Cấu tạo một điểm với:
+ Kiểu hiển thị điểm (Point Style)
+ Kiểu nhãn điểm (Point Label Style)
point
2. Sửa đổi kiểu hiển thị và kiểu nhãn điểm:
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây
+ Cách 1: Nhấn chọn điểm cần sửa đổi kiểu hiển thị rồi nhấn chuột phải chọn Point Group Properties
pointstyle1
+ Cách 2: Nhấn chọn điểm cần sửa đổi kiểu hiển thị. Trên thanh Ribbon>thẻ COGO Point>bảng Modify>nhấn chọn mục Point Group Properties
pointstyle2
Bước 2: Hộp thoại Point Group Properties
pointstyle3
Với kiểu hiển thị và kiểu nhãn điểm, có một số mục cần chú ý:
+ Chọn kiểu hiển thị cũng như kiểu nhãn điểm từ danh sách thả xuống. Chọn None để không áp dụng bất cứ kiểu hiển thị hay kiểu nhãn nào. Khi đó, điểm sẽ không hiển thị trên bản vẽ.
Với mỗi kiểu hiển thị hay kiểu nhãn điểm hiện hành thì có các lệnh:
pointstyle4
+ Create New: Tạo mới
+ Copy Current Selection: Sao chép kiểu hiện hành
+ Create Child of Current Selection: Tạo kiểu mới là con của kiểu hiện hành
+ Edit Current Selection: Sửa đổi kiểu hiện hành
+ Pick from Drawing: Chọn kiểu hiển thị hoặc kiểu nhãn điểm từ bản vẽ bằng cách Pick chuột
2.1. Với kiểu hiển thị điểm (Point Style):
+ Thẻ Information:
pointstyle7
+ Thẻ Marker:
pointstyle5
+ Thẻ Display:
pointstyle6
2.2. Với kiểu nhãn điểm (Point Label Style):
+ Thẻ Information:
pointstyle8
+ Thẻ General:
pointstyle9
+ Thẻ Layout:
pointstyle10
+ Thẻ Dragged State:
pointstyle11

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.