Bài 1: Giao diện tổng quan và các chức năng cơ bản của Autodesk Subassembly composer 2013

Ngô Quốc Việt July 27, 2012 0

Sơ đồ giao diện tổng quan của phần mềm Autodesk Subassembly composer 2013 như hình dưới:

Tiếp theo ta đi phân tích các thành phần cấu tạo nên Subassembly,  xét ví dụ Subassembly đơn giản như hình dưới:

Trong đó, P1 đến P4 là Point, L1 đến L4 là các Link nối các Point và S1 là Shape để  điền vật liệu.

Tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết hơn các phần của Tool Box:

1.      Mục Geometry: Yếu tố hình học

Chứa ba thành phần cơ bản tạo nên subassembly là:

+ Point: Điểm. Với một điểm mốc ban đầu, để xây dựng các điểm tiếp theo có nhiều cách như hình dưới. Cách làm cụ thể sẽ được phân tích ở bài sau.

+ Link: Đường nối các điểm (Point). Link ở đây là đường thẳng nối hai điểm.

+Shape: Dùng để tao miền chứa các link.

  1. 2.      Mục Advanced Geometry: Yếu tố hình học nâng cao

+ Intersection Point: Tạo điểm giao của hai Link hoặc  từ một điểm tới Link với độ dốc cho trước hoặc từ hai điểm với hai độ dốc giao nhau.

+ Curve: Tạo Link nối các điểm là đường cong gồm ba loại như hình dưới

+ Surface Link: Tạo Link nối từ một điểm tới bề mặt

+ Daylight Rounding: Tạo Link là đường cong tiếp xúc với một đường Link cho trước và một bề mặt

+ Get Mark Point: Tạo một điểm gắn cố định tới một điểm khác.

+ Fillet Arc: Tạo Link là đường cong tiếp xúc với hai đường Link cho trước

  1. 3.      Mục Auxiliary:

Mục này tương tự như mục Advanced Geometry nhưng chỉ khác là nó tạo các Point, Link tạm thời để phục vụ việc tạo các Point, Link khác chứ các Point, Link này không là thành phần của Subassemly.

Gồm các mục:

+ Auxiliary Point

+ Auxiliary Link

+ Auxiliary Surface Link

+ Auxiliary Intersection Point

+ Auxiliary Mark Point

  1. 4.      Mục Workflow:

+ Flowcharts: Sơ đồ dạng chuỗi của các đối tượng Point, Link, Shape, …

+ Sequence: Nhóm các đối tượng tương đồng vào cho dễ quản lý và theo dõi tạo thành một bộ phận của Flowcharts

+ Decision: Tạo các cấu trúc lệnh có hai lựa chọn dựa trên điều kiện so sánh như true/false, yes/no, and cut/fill.

+ Switch

  1. 5.      Mục Miscellaneous:

+ Set output Parameter: Tạo các đại lượng dùng để làm đầu vào cho subassembly khác

+ Define Variable: Định nghĩa các biến như chiều cao, bề rộng, độ dốc …để gán cho đối tượng của Subassembly

+ Set Variable Value: Gán các biến với các giá trị cụ thể

+ Set Mark Point: Gán điểm làm điểm đánh dấu để các subassembly khác có thể tham khảo tới hoặc tạo Link.

+ Report Message: Tạo các báo cáo lỗi trong một số trường hợp nhất định

Chúc các bạn thành công.

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.