Bài 4C: Về bộ lọc điểm (Query) cho nhóm điểm

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

1. Định nghĩa bộ lọc điểm Query Builder:

Bộ lọc điểm Query Builder trong nhóm điểm giúp tạo bộ lọc để lọc ra các điểm thỏa mãn các điều kiện cho trước rồi thêm vào nhóm điểm

2. Cách tạo bộ lọc điểm Query Builder:

Để tạo mới bộ lộc nhóm điểm, nhấn chọn tùy chọn Modify query rồi nhấn chuột phải chọn poingroup8 như hình dưới:

point_group_query_builder1

Ở cột Set Operator chọn phép toán logic:

poingroup9

Chọn thông số ở cột Property với các thông số như hình dưới:

+ Name: tên điểm

+ Raw Description: Mô tả thô

+ Full Description: Mô tả đầy đủ

+ Point Number: số thứ tự điểm (số hiệu điểm)

+ Point Elevation: Cao độ điểm

+ Point Group: Nhóm điểm

poingroup10

Chọn phép toán so sánh ở cột Operator với các phép toán như hình dưới

poingroup11

Cuối cùng là nhập giá trị để so sánh trong cột Value. Giá trị này có thể dạng số hoặc ký tự tùy thuộc vào chọn thông số nào.

Hình dưới đây minh họa 6 bước để tạo một hàng với phép toán lọc điểm. Có thể tạo nhiều phép toán như vậy cho mỗi bộ lọc

poingroup7 (1)

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.