Bài 4D: Về nhóm điểm _All Points

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

Nhóm điểm _All Points là nhóm điểm mặc định phần phầm Civil 3D tự động tạo ra khi tạo hoặc nhập điểm vào bản vẽ. Vì vậy, với nhóm điểm _All Points thì không thể sửa đổi bất kỳ thông tin gì.

Mặc định ban đầu khi chưa có bất kỳ nhóm điểm nào thì tất cả các điểm trên bản vẽ đều thuộc nhóm điểm _All Points.

Khi bất kỳ một điểm nào đó được thêm vào một nhóm điểm cụ thể thì nó sẽ được loại bỏ khỏi nhóm điểm _All Points.

Mục đích:

Nhóm điểm _All Points được tạo ra nhằm mục đích gắn thuộc tính ban đầu cho bất kỳ điểm nào thêm hoặc nhập vào bản vẽ.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.