Bài 2A: Thêm, xóa, hiệu chỉnh đỉnh lưới tam giác trên bề mặt

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Vào menu Surfaces>Edit Surface>

+ Add Point : để thêm đỉnh hoặc

+ Delete Point :để xóa đỉnh

+ Modify Point : để hiệu chỉnh đỉnh

+ Move Point : để di chuyển đỉnh

surface_addpoint

Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần thêm điểm. Trên thanh Ribbon>thẻ TIN Surface>bảng Modify>Edit Surface>Add Point : thêm đỉnh, Deltete Point: xóa đỉnh, Modify Point: hiệu chỉnh đỉnh, Move Point: di chuyển đỉnh

surface_addpoint1

Cách 3: trên thanh Command Line, gõ lệnh:
+  AddSurfacePoint để thêm đỉnh

+ DeleteSurfacePoint để xóa đỉnh

+ EditSurfacePoint để hiệu chỉnh đỉnh

+ MoveSurfacePoint để di chuyển đỉnh

Bước 2: Nhập dữ liệu

Chú ý: để thực hiện các lệnh thêm, xóa, hiệu chỉnh cũng như di chuyển đỉnh lưới tam giác cần hiển thị các đỉnh (Points) trong Surface Style

surface_pointdelete

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập các thông số sau

+ Với trường hợp thêm đỉnh:

Nhập vị trí điểm cần thêm bằng cách pick chọn trên bản vẽ

Select point:

Tiếp theo, nhập cao độ cho điểm vừa nhập

New elevation(95.264855):

Kết thúc, Civil 3D sẽ thêm điểm vừa nhập vào bề mặt.

surface_edit5

surface_edit6

+ Với trường hợp xóa đỉnh:

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đỉnh cần xóa:

Select points:

+ Với trường hợp hiệu chỉnh đỉnh:

Trện thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn điểm cần hiệu chỉnh

Select a surface <or press enter key to select from list>:

Select points: 1

Nhập cao độ mới cho đỉnh

New elevation <648.210′>:

+ Với trường hợp di chuyển đỉnh:

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đỉnh để di chuyển bằng cách nhấn chọn vị trí gần đỉnh cần chọn

Specify a point to move:
Chỉ ra vị trí mới cho đỉnh
Specify a new location for the point:

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.