Quay siêu cao trong Autocad Civil 3D theo TCVN

Ngô Quốc Việt June 13, 2012 20

Một trong những nội dung quan trọng khi thiết kế đường ô tô là quay  siêu cao trong đường cong bằng. Phần mềm Civil 3D sử dụng tiêu chuẩn AASHTO để thiết kế siêu cao bao gồm các nội dung:

+ Cách quay siêu cao và công thức tính toán

+ Lựa chọn độ dốc siêu cao và chiều dài đoạn nối siêu cao

+ Độ mở rộng trong đoạn nối siêu cao

Có sự khác nhau giữa TCVN và AASHTO về thiết kế đoạn nối siêu cao, do vậy để ứng dụng civil 3D theo TCVN cần có sự hiệu chỉnh cần thiết cho phù hợp.

Bài viết tập trung vào phần quan trọng đầu tiên là cách quay siêu cao và công thức tính toán

A. Phần mặt đường:

Về cách quay siêu cao, cần phân tích cấu tạo đoạn nối siêu cao để tìm hiểu sự khác nhau giữa hai tiêu chuẩn như thế nào:

Sơ đồ mô tả cấu tạo đoạn nối siêu cao theo TCVN (Hình 1):

Ta cần tìm hiểu chi tiết các thông số của đoạn nối siêu cao theo tiêu chuẩn AASHTO và qua đó so sánh với TCVN như bảng dưới:

Thông số Mô tả  
NC Dốc hai mái(Normal Crown).  
LC Độ dốc một mái 0% (Level Crown).
RC Hai mái quay cùng độ dốc(Reverse Crown).
BC Bắt đầu đường cong tròn (Begin of  Curve)Vị trí này trùng với vị trí cọc TĐ.
FS Siêu cao (Full Super).
{e} Độ dốc siêu cao. Độ dốc siêu cao được lấy từ bảng độ dốc siêu cao, phụ thuộc vào tốc độ thiết kế và bán kính cong. Theo TCVN thì đại lượng này tương đương với isc.
{t} Chiều dài đoạn nối siêu cao được lấy từ bảng lập sẵn phụ thuộc vào tốc độ thiết kế và bán kính cong. Trong tiêu chuẩn ASSHITO thì đây chính là đoạn LCtoFS còn trong TCVN 4054-05 thì là NCtoFS tương đương với đại lượng Lsc(Chi tiết theo giải thích bảng dưới).
{c} Độ dốc mặt đường không siêu cao. Theo TCVN thì đại lượng này tương đương với i­n.
{s} Độ dốc lề đất không siêu cao.
{w}{l} Bề rộng mặt đường Theo TCVN thì đại lượng này tương đương với b.Chiều dài đường ocng chuyển tiếp

Bảng sau minh họa chiều dài các đoạn nối siêu cao tương ứng trong AASHTO và TCVN (Chi tiết xem thêm ở hình minh họa 1)

Thông số Sơ đồ và định nghĩa Tương ứng với đoạn trong TCVN
NCtoFS Chiều dài đoạn từ vị trí NC tới vị trí FS = Lsc hoặc = L1+L2+L3
LCtoFS  Chiều dài đoạn từ vị trí LC tới vị trí FS

= L2+L3
NCtoBC Chiều dài đoạn từ vị trí NC tới vị trí BC Theo TCVN 4054-05. Đoạn nối siêu cao bố trí trùng với đường cong chuyển tiếp hoặc một nửa trên đường cong, một nửa trên đường thằng, do vậy:+ Trong trường hợp bố trí trùng đường cong chuyển tiếp:= Lsc = Lct (Chiều dài đường cong chuyển tiếp)+ Trong trường hợp không có đường cong chuyển tiếp:= Lsc/2 hoặc (L1+L2+L3)/2
NCtoLC   Chiều dài đoạn từ vị trí NC tới vị trí LC

 = L1
LCtoRC   Chiều dài đoạn từ vị trí LC tới vị trí RC

 

= L2

Như vậy điều khác biệt đầu tiên là sự khác nhau về thông số {t}: Theo AASHTO là LCtoFS, theo TCVN4054-05 là NCtoFS

Tiếp theo ta cần đi sâu phân tích công thức tính các đoạn nối siêu cao theo TCVN4054-05 như thế nào:


1. Đường hai mái:

a. Với đường không có dải phân cách giữa:

+ Trường hợp 1: Quay siêu cao quanh tim đường

Theo các giáo trình về thiết kế đường thì công thức tính các thông số trong đoạn nối siêu cao như sau:

Do vậy:

NCtoFS = {t} = Lsc

if = b.(isc+in)/(2Lsc) thay vào công thức tính NCtoLC = L1 = L2 = LCtoRC = in.Lsc/(isc+in) = {c}*{t}/({e}+{c})

LCtoFS = L2 + L3 = b.isc/(2.if)  thay công thức tính if ở trên vào được LCtoFS = isc.Lsc/(isc+in) = {e}*{t}/({e}+{c})

Tổng kết lại, để thiết lập công thức các thông số trong đoạn nối siêu cao theo TCVN4054-05, ta có bảng sau:

+ Với trường hợp không có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoRC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoFS {e}*{t}/({e}+{c})
NCtoBC 0.5*{t}

Với trường hợp có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoRC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoFS {e}*{t}/({e}+{c})
NCtoBC {l} hoặc {t}

+ Trường hợp 2: Quay siêu cao quanh mép đường:

Công thức tính các thông số trong đoạn nối siêu cao như  sau:

với các đại lượng tương tự  như công thức tính trong TH quay siêu cao quanh tim đường.

Từ đó:

NCtoFS = {t} = Lsc

if = b.isc/Lsc thay vào công thức tính NCtoLC = L1 = L2 = LCtoRC = in.Lsc/isc = {c}*{t}/{e}

LCtoFS = L2 + L3 = (2b.isc – b.in)/(2.if)  thay công thức tính if ở trên vào được LCtoFS =(2.isc – in).Lsc/(2.isc) = (2*{e}-{c})*{t}/(2*{e})

Với trường hợp không có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/(2*{e})
LCtoRC {c}*{t}/(2*{e})
LCtoFS (2*{e}-{c})*{t}/(2*{e})
NCtoBC 0.5*{t}

Với trường hợp có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/(2*{e})
LCtoRC {c}*{t}/(2*{e})
LCtoFS (2*{e}-{c})*{t}/(2*{e})
NCtoBC {l} hoặc {t}

b. Với đường có dải phân cách giữa:

+ TH1: Trường hợp này có tâm quay tại tim đường nằm trên dải phân cách được mô tả như hình dưới:

trong đó: 

Trường hợp này chiều dài các đoạn nối siêu cao được tính như TH mặt đường không dải phân cách và quay siêu cao quanh tim đường ở trên trong đó bề rộng mặt đường tính bằng giá trị b như trên hình. Cùng điểm lại bảng công thức:

Với trường hợp có không có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoRC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoFS {e}*{t}/({e}+{c})
NCtoBC 0.5*{t}

Với trường hợp có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoRC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoFS {e}*{t}/({e}+{c})
NCtoBC {l} hoặc {t}

+ TH 2:  Là trường hợp có tâm quay siêu cao tại mép trong đường như hình dưới:

trong đó: 

Khi đó chiều dài các đoạn nối siêu cao được tính theo công thức dưới đây:

NCtoFS = {t} = Lsc

if = b.(isc+in)/Lsc thay vào công thức tính NCtoLC = L1 = L2 = LCtoRC = in.Lsc/(isc+in) = {c}*{t}/({e}+{c})

LCtoFS = L2 + L3 = b.isc/if  thay công thức tính if ở trên vào được LCtoFS = isc.Lsc/(isc+in) = {e}*{t}/({e}+{c})

Tổng kết lại, để thiết lập công thức các thông số trong đoạn nối siêu cao theo TCVN4054-05, ta có bảng sau:

+ Với trường hợp không có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoRC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoFS {e}*{t}/({e}+{c})
NCtoBC 0.5*{t}

Với trường hợp có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoRC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoFS {e}*{t}/({e}+{c})
NCtoBC {l} hoặc {t}

 

+ TH 3:  Là trường hợp có tâm quay siêu cao tại mép đường phía ngoài như  hình vẽ dưới đây:

trong đó: 

Trường hợp này chiều dài các đoạn nối siêu cao được tính như trường hợp đường không có dải phân cách và quay siêu cao quanh mép đường ở trên.

Chúng ta cùng điểm lại công thức như  sau:

Với trường hợp không có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/(2*{e})
LCtoRC {c}*{t}/(2*{e})
LCtoFS (2*{e}-{c})*{t}/(2*{e})
NCtoBC 0.5*{t}

Với trường hợp có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/(2*{e})
LCtoRC {c}*{t}/(2*{e})
LCtoFS (2*{e}-{c})*{t}/(2*{e})
NCtoBC {l} hoặc {t}

+ TH 4: là trường hợp tâm quay siêu cao tại tim các làn đường như hình vẽ:

Trong đó: 

Trong trường hợp này công thức tính chiều dài các đoạn nối siêu cao như sau:

NCtoFS = {t} = Lsc

if = b.(isc+in)/(2*Lsc) thay vào công thức tính NCtoLC = L1 = L2 = LCtoRC = in.Lsc/(isc+in) = {c}*{t}/({e}+{c})

LCtoFS = L2 + L3 = b.isc/(2*if)  thay công thức tính if ở trên vào được LCtoFS = isc.Lsc/(isc+in) = {e}*{t}/({e}+{c})

Bảng tổng kết công thức tính chiều dài các đoạn nối siêu cao:

+ Với trường hợp không có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoRC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoFS {e}*{t}/({e}+{c})
NCtoBC 0.5*{t}

Với trường hợp có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoRC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoFS {e}*{t}/({e}+{c})
NCtoBC {l} hoặc {t}

+ TH 5: là trường hợp tâm quay siêu cao tại mép ngoài các làn đường như hình dưới:

Trong đó: 

Khi đó công thức tính chiều dài các đoạn nối siêu cao như  sau:

 

NCtoFS = {t} = Lsc

if = b.(isc+in)/Lsc thay vào công thức tính NCtoLC = L1 = L2 = LCtoRC = in.Lsc/(isc+in) = {c}*{t}/({e}+{c})

LCtoFS = L2 + L3 = b.isc/if  thay công thức tính if ở trên vào được LCtoFS = isc.Lsc/(isc+in) = {e}*{t}/({e}+{c})

Tổng kết lại, để thiết lập công thức các thông số trong đoạn nối siêu cao theo TCVN4054-05, ta có bảng sau:

+ Với trường hợp không có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoRC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoFS {e}*{t}/({e}+{c})
NCtoBC 0.5*{t}

Với trường hợp có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoRC {c}*{t}/({e}+{c})
LCtoFS {e}*{t}/({e}+{c})
NCtoBC {l} hoặc {t}

 

2. Đường một mái:

Vì đường có một mái dốc nên không cần hai đoạn L1, L2 như hình trên để quay một mái dốc về 0% và về cùng độ dốc mặt đường.

Do đó: L1 = L2 = 0

a. Với đường không có dải phân cách giữa:

+ Trường hợp 1: Quay siêu cao quanh tim đường

NCtoFS = {t} = Lsc

NCtoLC = L1 = L2 = 0

LCtoFS = L2 + L3 = L3 =Lsc

Tổng kết lại, để thiết lập công thức các thông số trong đoạn nối siêu cao theo TCVN4054-05, ta có bảng sau:

+ Với trường hợp không có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC 0
LCtoRC 0
LCtoFS {t}
NCtoBC 0.5*{t}

Với trường hợp có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC 0
LCtoRC 0
LCtoFS {t}
NCtoBC {l} hoặc {t}

+ Trường hợp 2: Quay siêu cao quanh mép đường:

Công thức tính các thông số trong đoạn nối siêu cao như  sau:

NCtoFS = {t} = Lsc

NCtoLC = L1 = L2 = 0

LCtoFS = L2 + L3 = L3 = Lsc

Với trường hợp không có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC 0
LCtoRC 0
LCtoFS {t}
NCtoBC 0.5*{t}

Với trường hợp có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC 0
LCtoRC 0
LCtoFS {t}
NCtoBC {l} hoặc {t}

b. Với đường có dải phân cách giữa:

Tương tự như trên, chúng ta cũng có 5 trường hợp khác nhau.

+ TH1: Trường hợp này có tâm quay được mô tả như hình dưới:

trong đó: 

+ TH 2:  Tâm quay siêu cao như hình dưới:

trong đó: 

+ TH 3:  Là trường hợp có tâm quay siêu cao như  hình vẽ dưới đây:

trong đó: 

+ TH 4: là trường hợp tâm quay như hình vẽ:

Trong đó: 

+ TH 5: là trường hợp tâm quay như hình dưới:

Trong đó: 

TRong cả năm trường hợp trên thì công thức tính chiều dài các đoạn nối siêu cao như  sau:

NCtoFS = {t} = Lsc

NCtoLC = L1 = L2 = LCtoRC = 0

LCtoFS = L2 + L3 = L3 =Lsc ={t}

Tổng kết lại, để thiết lập công thức các thông số trong đoạn nối siêu cao theo TCVN4054-05 cho cả năm trường hợp trên , ta có bảng tổng kết sau:

+ Với trường hợp không có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC 0
LCtoRC 0
LCtoFS {t}
NCtoBC 0.5*{t}

Với trường hợp có đường cong chuyển tiếp:

Thông số Công thức tính
NCtoFS {t}
NCtoLC 0
LCtoRC 0
LCtoFS {t}
NCtoBC {l} hoặc {t}

Sau khi đá tính toán công thức cho tất cả các trường hợp quay siêu cao thì phần cuối cùng, để thay đổi công thức quay siêu cao trong civil 3D, bạn vào menu: “Alignments/ Design Criteria Editor..” rồi sửa lại các công thức như trên theo hình dưới:

Trên đây ta đã đi phân tích cách hiệu chỉnh công thức tính toán các thông số của đoạn nối siêu cao và nhập nó vào trong file tiêu chuẩn thiết kế. Công thức tính toán được áp dụng cho trường hợp mặt đường không có dải phân cách và quay siêu cao quanh tim đường.

B. Phần lề đường:

Theo TCVN4054-05 thì có quy định: Trong đoạn có siêu cao, lề đường phần bụng đường cong sẽ có độ dốc theo phần mặt đường và lề đường phần lưng đường cong sẽ có độ dốc không thay đổi và dốc về phía lưng đường cong. Do vậy để hiệu chỉnh siêu cao phần lề đường theo TCVN, tiến hành hai bước sau để đảm bảo phần lề đường có độ dốc theo yêu cầu trên.

Cho vấn đề được đơn giản ta sẽ phân tích một ví dụ cụ thể sau. Trong mẫu dự án này ta sử dụng lề đường loại:  “LinkWidthAndSlope” như hình vẽ:

Bước 1: Chọn tuyến đường, nhấn chuột phải rồi chọn Edit Superelevation

Chạy trình tính toán siêu cao theo các bước sau:

Trong đó, mục Shoulder slope treatment:

+ Mục Low side: phía bụng đường cong có ba lựa chọn

 1. Default slopes: Độ dốc lề đường không thay đổi như mặc định
 2. Match lane slopes: Độ dốc lề đường lấy bằng độ dốc phần mặt đường cùng phía
 3. Breakover  removal: Độ dốc lề đất sẽ không thay đổi theo giá trị mặc định nếu độ dốc mặt đường < giá trị cho trước và sẽ lấy bằng độ dốc phần mặt đường nếu độ dốc mặt vượt qua giá trị cho trước

Cụ thể trong trường hợp này ta chọn “Match lane slopes”

+ Mục High side: Phía lưng đường cong có hai lựa chọn

 1. Default slopes: Độ dốc lề đường không thay đổi như mặc định
 2. Match lane slopes: Độ dốc lề đường lấy bằng độ dốc phần mặt đường cùng phía

Cụ thể trong trường hợp này ta chọn” Match lane slopes”

Tiếp theo ta đi đến mục cuối cùng và kết thúc trình tính toán siêu cao

Như vậy qua trình tính toán siêu cao ở bước trên, Civil 3D sẽ tính toán ra độ dốc siêu cao phần măt đường và lề đường tại tất cả vị trí trong đường cong.

Bước 2:
Chọn lề đường bên phải của cắt ngang và nhấn chuột phải chọn Properties, sau đó trong mục ADVANCED, phần Use Superlevation Slope chọn Right Outside Shoulder như hình vẽ. Điều này có nghĩa là độ dốc phần lề đường bên phải sẽ lấy theo độ dốc lề đường mà Civil 3D đã tính ra sau trình tính toán siêu cao thực hiện ở bước trên

Tương tự cho lề đường bên trái, ta cũng chọn mục ADVANCE và lựa chọn cho mục Use Superlevation Slope là Left Outside Shoulder

Như vậy qua các bước trên, ta đã hiệu chỉnh Civil 3D tính toán độ dốc phần lề đường theo TCVN.

Chú thích:

Cảm ơn bạn Nguyễn Lê Trung đã đóng góp ý kiến bố sung phần siêu cao có đường cong chuyển tiếp.

Cảm ơn bạn qui_pth đã góp ý hiệu chỉnh lại công thức cho phần quay siêu cao quay mép đường

Tài liệu tham khảo:

+ Bài viết “Tính toán đoạn nối siêu cao trong đường cong bằng” của tác giả Ths. Nguyễn Quang Phúc, ĐHGTVT

+ Giáo trình “Thiết kế yếu tố hình học đường” của tác giả

 

20 Comments »

 1. nhat June 13, 2012 at 11:06 am -

  Bạn đã cho chạy thử và kiểm tra chưa .

  • Ngô Quốc Việt June 13, 2012 at 5:57 pm -

   Mình đã kiểm tra qua dự án thực tế, nó quay siêu cao đúng theo TCVN. Trên đây là những tổng kết của mình thôi. Mình đã tải lên file tiêu chuẩn thiết kế phần siêu cao nhưng mới lập cho vận tốc v=20km/h thôi. Bạn có thể chạy thử để kiểm chứng. Cảm ơn ý kiến của bạn.

 2. nhat June 17, 2012 at 4:53 am -

  Chúng ta cần tâp trung vào V= 20;40;60 và siêu cao 4;6% là đủ rồi . bạn đã nhập bảng Lsc vào cho ae xem với.

  • Ngô Quốc Việt June 17, 2012 at 8:27 am -

   Mình đã post lên file tiêu chuẩn tham khảo trong mục “Download” nhé, trong đó ứng với lập công thức quay siêu cao cho trường hợp quay quanh tim và mặt đường không có dải phân cách. File tiêu chuẩn này mới nhập cho trường hợp Vtk=20km/h.Mình đang chuẩn bị viết một bài về cách nhập dữ liệu cho file tiêu chuẩn này.

 3. Trung June 22, 2012 at 3:01 am -

  – Em đã sửa lại các công thức trong đoạn nối sc nhưng mặt cắt NC vẫn ko trùng vào điểm đầu, của đoạn nối sc (TS/ST). Em đóng cong kiểu spiral – curve – spiral
  NC vẫn ở phía bên trong.
  – Còn về công thức của anh theo em thì NCtoBC={t} vì ở đây ta đang xét có dùng đường cong chuyển tiếp
  – NCtoBC=0.5*{t} chỉ dùng khi không dùng đường cong chuyển tiếp. Trong TCVN4054-2005 có ghi: “đoạn nối sc, đoạn nối mở rộng đều được bố trí trùng với đường cong chuyển tiếp. Khi không có đường cong chuyển tiếp (Vtk>=60km/h phải bố trí đường cong chuyển tiếp) thì các đoạn nối này phải bố trí 1 nửa trên đường cong (đường cong tròn) và 1 nửa trên đường thẳng

 4. Trung June 22, 2012 at 4:09 am -

  – ah, thay {t} bằng {l} thì NC sẽ trùng với TS/ST. Theo em thì lên thay như vậy sẽ linh hoạt trong thiết kế hơn

 5. Trung June 22, 2012 at 4:10 am -

  với l là chiều dài đoạn nối siêu cao trong tuyến

  • Ngô Quốc Việt June 24, 2012 at 7:31 am -

   Rất cám ơn bạn Trung về ý kiến đóng góp của bạn. Mình sẽ bổ sung thêm một phần thiết kế siêu cao với trường hợp có đường cong chuyển tiếp cho nội dung bài viết đầy đủ hơn. Mình có một số vấn đề muốn bàn luận với bạn thêm:
   + Đúng như ý kiến của bạn với trường hợp có đường cong chuyển tiếp thì trong TCVN4054-05 có quy định đoạn nối siêu cao sẽ bố trí trùng với đường cong chuyển tiếp do vậy NCtoBC = {l} = {t} = NCtoFS
   Trong đó: {t} : chiều dài đoạn nối siêu cao
   {l} : chiều dài đường cong chuyển tiếp
   Khi thiết kế đường cong chuyển tiếp thì cần phải nhập thủ công vào chiều dài đường cong chuyển tiếp {l} trong khi thiết kế siêu cao thì Civil 3D sẽ tự động tra trong file tiêu chuẩn để tìm được giá trị chiều dài đoạn nối siêu cao {t}. Vì vậy nếu chúng ta đặt công thức NCtoBC = {t} hoặc NCtoBC = {l} cũng đều đúng nếu chúng ta hiệu chỉnh để chiều dài đường cong chuyển tiếp bằng chiều dài đoạn nối siêu cao. Nhưng mình tán thành với ý kiến của bạn Trung là để NCtoBC = {l} sẽ hợp lý hơn.
   + Ngoài ra chiều dài các phần khác của đoạn nối siêu cao như tôi đã trình bày trong bài viết trên.
   Như vậy, để thiết kế siêu cao với đường cong chuyển tiếp mình thử đề xuất cách làm như sau:
   Đầu tiên, ta thiết kế đường cong chuyển tiếp bằng cách nhập vào số {l} chiều dài đường cong chuyển tiếp với giá trị tùy ý. Sau khi chạy thiết kế siêu cao xong, ta kiểm tra xem đường cong được thiết kế với chiều dài đoạn nối siêu cao {t} là bao nhiêu. Sau đó ta quay lại hiệu chỉnh các thông số của đường cong chuyển tiếp bằng cách nhập lại chiều dài đường cong chuyển tiếp {l} bằng giá trị đoạn nối siêu cao {t} ở trên.
   Cách làm này có vẻ hơi thủ công, nhờ các bạn đóng góp ý kiến thêm để có cách khác tự động cao hơn.

 6. anh dat September 20, 2012 at 6:29 pm -

  thanks mọi người nhiều nha, mình rất cần những kiến thức này.

 7. Hoàng Lê Trung October 3, 2012 at 2:13 am -

  Mình nên quy siêu cao quanh tim hoặc quanh mép dải phân cách vì như vậy sẽ dễ dàng cho việc thể hiện trắc dọc nhất là đối với các tuyến có các đường cong ngược chiều liên tiếp

 8. lenguyenvu December 5, 2012 at 7:30 pm -

  LCtoBC nếu để {e}*{t}/({e}+{c}) thì có đúng không anh

  • Ngô Quốc Việt December 6, 2012 at 2:38 am -

   Chào bạn lenguyenvu!
   Đoạn LCtoBC là chiều dài đoạn nối từ vị trí LC hay Level Crown tới vị trí BC hay Begin Curve. Về ý nghĩa các thuật ngữ này bạn xem lại bài viết để hiểu rõ hơn trong đó mình chỉ tóm tắt lại là LCtoBC là chiều dài đoạn nối từ vị trí một mái có độ dốc 0% tới vị trí bắt đầu cong tròn. Chiều dài đoạn này liên quan tới việc bố trí đoạn nối siêu cao nên được quy định trong tiêu chuẩn thiết kế của mỗi nước. Trong TCVN4054-05 có quy định về LCtoBC và chỉ cho phép lấy một trong hai giá trị là một nửa chiều dài đường cong chuyển tiếp hoặc bằng chiều dài đường cong chuyển tiếp. Do vậy giá trị bạn đưa ra không phù hợp với TCVN4054-05.
   Cảm ơn bạn đã quan tâm.

 9. chinh nm February 28, 2013 at 10:12 am -

  Quá mất thời gian. Khái niệm Lsc = L1+L2+L3 chỉ là khái niệm cho bên thi công.
  Còn trong thiết kế Lsc = L2+L3 (=runoff). Bản chất phương trình đường cong chuyển tiếp ra đời là từ yêu cầu cân bằng giữa lực lực văng và thành phần trọng lực lệch tâm khi có siêu cao. Nó phải bắt đầu ngay khi xe vào đường cong, có nghĩa là ở thời điểm Level crown. Bởi vậy việc tra Lct chỉ dựa trên Isc (thực chất là chuyển từ I=0 đến Isc) mà không có tiêu chí In (độ dốc ngang hiện tại_nó nằm trong phần runout, runoff mà thỏa mãn thì runout cũng sẽ thỏa mãn).
  Bạn thử tưởng tượng khi vào đường cong mà xe vẫn đổ ra phía ngoài… hành khách sẽ cảm thấy thế nào!??
  TCVN chỉ có một điều khác thôi: Khi không có cong chuyển tiếp, 1/2 siêu cao nằm trong đường cong. OK.
  Nếu cố áp dụng khái niệm Lsc = L1+L2+L3, sẽ gặp khó trong phần mở rộng đường cong!!

 10. ceddtu March 22, 2013 at 8:49 am -

  mình toàn xuất cái Create Supperelevation view để chỉnh sửa siêu cao bằng tay cho nhanh.

  • Ngô Quốc Việt March 23, 2013 at 8:23 am -

   Mình nghĩ xuất Supperelevation view để sửa tay cũng là một cách làm không tồi nhưng sẽ tốt hơn nếu tự động hóa hoàn toàn trong việc thiết kế siêu cao. Chúng ta chỉ việc áp file tiêu chuẩn và phần mềm tự động tra file tiêu chuẩn để xác định độ dốc siêu cao.

 11. qui_pth July 12, 2015 at 9:46 pm -

  Anh Việt kiểm tra lại nhé, em thấy thông số NCtoLC và LCtoRC của phần “Đường hai mái, đường không có dải phân cách giữa, trường hợp quay quanh mép” là {c}*{t}/({e}*2) mới đúng. các phần khác cũng tương tự.

  • Ngô Quốc Việt July 15, 2015 at 12:03 am -

   Rất cảm ơn bạn qui_pth đã góp ý rất đúng. Mình đã chỉnh sửa lại công thức trong bài viết và cập nhật lại vào trong tiêu chuẩn thiết kế cho phần này.

 12. ryback August 16, 2015 at 7:37 pm -

  anh ơi cho em hỏi đối với đường cao tốc thì 5729 quy định độ dốc khi vào siêu cao của lề gia cố phía lưng đường cong chỉ là 2% và hướng ra ngoài. Bây giờ em vẫn chỉ làm cách thủ công là chỉnh tay vào bảng tính toán siêu cao từng đường cong, không biết CV3D có cách nào để tự động tính không hả anh?

  • Ngô Quốc Việt October 2, 2015 at 2:07 pm -

   Chào bạn, với lề độ dốc cố định như trong tiêu chuẩn là 2% thì với phần lề của lưng đường cong có tùy chọn Default Slope. Với tùy chọn này dốc lề sẽ không quay theo siêu cao và giữ nguyên giá trị nhé.
   Cảm ơn bạn.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.