Bài 3C: Các thiết lập cho đường đồng mức bề mặt

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0
Để hiệu chỉnh các thiết lập cho đường đồng mức bề mặt, cần mở hộp thoại Surface Style>thẻ Contours (xem lại bài:)
1. Hiệu chỉnh độ chênh cao đường đồng mức:
 Nhấn dấu + mục Contour Intervals để mở rộng mục này. Chú ý các nội dung sau:
+ Base Elevation: Cao độ cơ sở
+ Minor Interval: Độ chênh cao giữa hai đường đồng mức phụ kề nhau
+ Major Interval: Độ chênh cao giữa hai đường đồng mức chính
surface_contour4
2. Hiệu chỉnh độ làm trơn đường đồng mức:
Nhấn dấu + mục Contour Smoothing để mở rộng mục này. Chú ý các nội dung:
+ Smooth Contours: tùy chọn có hay không làm trơn đường đồng mức
+ Smoothing Type: Chọn kiểu làm trơn đường đồng mức với các kiểu sau:
   + Add vertices:
   + Spline curve:
Để làm trơn đường đồng mức kéo con trượt ở mục Contour smoothing sang phải để tăng mức độ và sang trái để giảm mức độ làm trơn đường mức
surface_contour5
3. Các thiết lập cho đường đồng mức lỗ thủng địa hình:
– Giải thích ý nghĩa của Depression Contour:
– Nhấn dấu + mục Depression Contours để mở rộng mục này. Cần chú ý các nội dung:
+ Display Depression Contours: Tùy chọn hiển thị/không hiển thị đường đồng mức lỗ thủng địa hình
+ Tick Mark Interval: Khoảng cách giữa hai vạch kẻ liền nhau
+ Tick Mark Length: Chiều dài vạch kẻ
Ý nghĩa hai đại lượng trên được minh họa như hình dưới
contour_thietlapdm2
 
contour_thietlapdm1
4. Các thiết lập cho phần phân tích bề mặt với đường đồng mức:
Mục Contour Ranges bao gồm các thiết lập cho phần phân tích bề mặt về đường đồng mức.
Nhấn vào dấu + mục Contour Ranges để mở rộng mục này. Chú ý các nội dung:
+ Major Color Scheme: Dải màu cho đường đồng mức chính
+ Minor Color Scheme: Dài màu cho đường đồng mức phụ
Hai tùy chọn trên chỉ sáng khi chọn True cho mục Use Color Scheme.
+ Number of Ranges: Số dải phân tích
+ Ranger Precision: Độ chính xác về giá trị của dải phân tích
+ Use Color Scheme: Tùy chọn có hay không sử dụng dải màu
contour_thietlapdm3

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.