Bài 4A: Gắn nhãn cho bề mặt (Phần 1)

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

1. Cách gắn nhãn cho bề mặt:

Bước 1: Chọn một trong những cách sau:

+ Cách 1: Vào menu Surfaces>Add Surface Labels>Add Surface Labels…

surface_label1

Hoặc nhấn chọn bề mặt cần gắn nhãn. Trên thanh Ribbon>thẻ TIN Surface>bảng Labels&Tables>Add Labels>Add Surface Lables

surface_label3

Hoặc vào menu Annotation>Add Surface Labels>Add Surface Labels…

surface_label5

+ Cách 2: Vào menu Surfaces>Add Surface Labels>nhấn chọn trực tiếp loại nhãn cần gắn cho bề mặt

surface_label2

Tương tự như trên với thanh Ribbon

surface_label4

Tương tự như trên bằng cách vào menu Annotation

surface_label6

+ Cách 3: Gõ lệnh AddSurfaceLabels trên thanh Command line

Bước 2: Nhập các thông số để gắn nhãn cho bề mặt. Tùy thuộc mỗi loại nhãn mà phải nhập các thông số khác nhau

2. Cách gắn nhãn ghi độ đốc bề mặt:

Để gắn nhãn ghi độ dốc tại hai điểm bề mặt, chọn mục Slope khi bắt đầu gắn nhãn

Create Slope Labels or [One-point/Two-point] <One-point>:

+ Với trường hợp One-point

Nhấn chọn tại một điểm cần điền nhãn độ dốc

Select a Point:

Kết quả, Civil 3D gắn nhãn độ dốc bề mặt tại điếm vừa nhấn chọn

surface_label9

+ Với trường hợp Two-point:

Nhấn chọn điểm thứ nhất

Select First Point:

Nhấn chọn điểm thứ hai
Select Second Point:

Kết quả, Civil 3D điền nhãn ghi độ dốc tại hai điểm trên bề mặt

surface_label8

3. Cách gắn nhãn ghi cao độ tại một điểm trên bề mặt:

Để gắn nhãn ghi cao độ tại một điểm trên bề mặt, chọn mục Spot Elevation khi bắt đầu gắn nhãn

Trên thanh Command line, Civil 3D yêu cầu nhấn chọn tại một điểm trên bề mặt cần gắn nhãn

Select a Point:

Kết quả, Civil 3D sẽ điền nhãn ghi cao độ bề mặt tại điểm vừa nhấn chọn

surface_label7

4. Cách gắn nhãn ghi tại các mắt lưới bề mặt:

Để gắn nhãn ghi tại các mắt lưới bề mặt, chọn mục Spot Elevation on Grid khi bắt đầu gắn nhãn

Trên thanh Command line, Civil 3D yêu cầu nhập các thông số để gán cao độ tại các mắt lưới cho bề mặt

Nhấn chọn điểm gốc của lưới trên bản vẽ

Specify a grid basepoint:

Nhập góc quay của lưới

Grid rotation <0.0000 (d)>:

Nhập bề rộng ô lưới

Grid X spacing <15.0000>:

Nhập chiều cao ô lưới

Grid Y spacing <15.0000>:

Xác định điểm bên phải phía trên cùng để xác định phạm vi lưới

Specify the upper right location for the grid:

Tùy chọn có thay đổi kích thước hay góc quay của lưới [có/không]

Change the size or rotation of the grid/grid squares [Yes/No] <No>:

Kết quả, Civil 3D gán nhãn cao độ tại các điểm mắt lưới trên bề mặt như hình dưới:

5. Cách gắn nhãn ghi cho đường đồng mức bề mặt:

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.