Bài 4B: Gắn nhãn cho bề mặt (Phần 2: Đường đồng mức bề mặt)

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0
1. Gắn nhãn cho đường đồng mức:
Để gắn nhãn cho bề mặt, cần thực hiện các bước dưới đây:
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:
  • Cách 1: Vào menu Surfaces>Contour – Single hoặc Contour – Multiple  hoặc Contour – Multiple at Interval
surface_label1 (1)
Tiếp theo, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn bề mặt cần gắn nhãn đường đồng mức bằng cách chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách:
Select a surface <or press enter key to select from list>:
  • Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần gắn nhãn đường đồng mức, trên thanh Ribbon>thẻ Tin Surface>bảng Labels & Tables>Add Labels>Contour – Single hoặc Contour – Multiple hoặc Contour – Multiple at Interval
    contour_label2   contour_label1
  • Cách 3: Gõ lệnh AddContourLabelingGroup trên thanh Command Line. Tương tự như cách 1, chọn bề mặt trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách.
Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập các thông số để gắn nhãn đường đồng mức
+ Với trường hợp Contour – Single: Gắn nhãn tại một điểm trên đường đồng mức
Chọn đường đồng mức, Civil 3D sẽ gắn nhãn cho đường đồng mức được chọn tại vị trí điểm chọn
Select contour line:
+ Với trường hợp Contour – Multiple: Gẵn nhãn cho nhiều đường mức nhưng chi ghi nhãn tại các điểm giao của đường nối điểm thứ nhất và điểm thứ hai với đường đồng mức
Chọn điểm thứ nhất
Pick first point:
Chọn điểm thứ hai
Pick second point:
+ Với trường hợp Contour – Multiple at Interval: Gắn nhãn cho nhiều đường đồng mức như Contour – Multiple nhưng các nhãn cách đều nhau một khoảng chèn
Chọn điểm thứ nhất
Pick first point:
Chọn điểm thứ hai
Pick second point:
Nhập khoảng đều để chèn nhãn cho đường đồng mức.
Interval along contour <100.000>:
contour_label3
2. Kiểu hiển thị của nhãn ghi đường đồng mức:
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây
+ Cách 1: Vào menu Surfaces>Add Surface Labels>Add Surface Labels…
 
contour_label4
+ Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần sửa, trên thanh Ribbon>thẻ Tin Surface>bảng Labels & Tables>Add Labels>Add Surface Labels
contour_label5
+ Cách 3: Thanh Ribbon>thẻ Annotate>bảng Labels & Tables>Add Labels>Surface>Add Surface Labels
contour_label6
Khi đó hộp thoại Add Labels hiện ra.
+ Major contour label style: kiểu hiển thị nhãn ghi cho đường đồng mức chính
+ Minor contour label style: kiểu hiển thị nhãn ghi cho đường đồng mức phụ
+ User contoru label style: kiểu hiển thị nhãn ghi cho đường đồng mức tự định nghĩa
Nhấn chuột vào vị trí như mũi tên hình dưới để mở các tùy chọn cho kiểu hiển thị, trong đó:
+ Create New: Tạo mới kiểu hiển thị
+ Copy Current Selection: Tạo mới bằng cách sao chép kiểu hiển thị hiện hành
+ Create Child of Current Selection: Tạo mới kiểu hiển thị
+ Edit Current Selection: Sửa đổi kiểu hiển thị hiện hành
   contour_label7    edit
Bước 2: Trên hộp thoại Label Style Composer.
+ Thẻ Layout: để sửa đổi các thiết lập cho kiểu hiển thị. Để sửa đổi nội dung nhãn ghi, nhấn vào mục như mũi tên hình dưới.
contour_label9
Hộp thoại Text Component Editor>thẻ Properties
Các bước để thêm một thuộc tính cho nội dung nhãn ghi với các bước 1,2,3 như hình dưới
surface_label_style1
Với mục 1, có các lựa chọn sau:
+ Name: Tên bề mặt
+ Description: Mô tả bề mặt
+ Surface Elevation: Cao độ bề mặt
contour_label10
Với trường hợp thuộc tính Surface Elevation, có các thiết lập cho mục 2 như hình dưới, chú ý thông số chính sau:
+ Unit: Đơn vị. Thông số này được mặc định theo khai báo phần đơn vị chung cho cả bản vẽ.
+ Precision: độ chính xác phần thập phân. Chọn độ chính xác từ danh sách
+ Decimail character: dấu ngăn cách với phần thập phân. Có  hai lựa chọn là dấu . hoặc dấu ,
surface_label_style2
+ Chú ý: Để thay đổi thuộc tính cho nội dung nhãn ví dụ như thay đổi độ chính xác phần thập phân từ hai con số 0.01 sang ba con số 0.001 cần xóa nhãn trên hộp thoại Text Component Editor rồi thêm lại theo ba bước 1,2,3 như trên.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.