Bài 1E: Công tác vạch tuyến và cắm cong cơ bản

Ngô Quốc Việt February 13, 2015 0
  1. Các phương pháp vạch tuyến cơ bản:

Có hai phương pháp vạch tuyến cơ bản trong Civil 3D là:

+ Phương pháp 1: Tangent – Tangent (No curves): Vạch đường tang tuyến và cắm cong thủ công sau

tuyenduong1

+ Phương pháp 2: Tangent – Tangent (With curves): Vạch đường tang tuyến đồng thời tự động cắm cong

tuyenduong2

Phương pháp 1: Vạch đường tang tuyến trước và cắm cong thủ công sau

Bước 1: Vạch đường tang tuyến

Trên thanh Alignment Layout Tools, chọn Tangent-Tangent(No curves) như hình dưới

Alignment39

Tiếp theo, tiến hành vạch đường tang tuyến bằng cách cắm đỉnh trên mặt bằng.

Alignment40

B­ước 2: Cắm cong thủ công

+ Trường hợp cắm cong tròn: 

Trên thanh Alignment Layout Tools chọn mục Free Curve Fillet (Between two entities, radius) như hình dưới:

Alignment14

Tiếp theo, trên thanh Command line Civil 3D yêu cầu chọn đường tang thứ nhất:

Select first entity:

Tiếp theo, chọn đường tang thứ hai:

Select next entity:

Xác nhận phía cắm cong cho tuyến đường bằng cách chọn phía có góc lớn hay nhỏ hơn 180. Bạn nên chọn giá trị mặc định là <Lessthan180>

Alignment15

 Is curve solution angle [Greaterthan180/Lessthan180] <Lessthan180>: Lessthan180

Cuối cùng, nhập một trong các giá trị yếu tố cong của đường cong tròn trong đó:

+ Radius: bán kính cong tròn

+ Tanlen: tương ứng đoạn tiếp tuyến T

+ midOrd: 

+ curveLen: tương ứng chiều dài đoạn cong tròn K

+ External: tương ứng giá trị phân cự P

+ Degree of curvature: tương ứng với góc chắn cung

Specify radius or [curveLen/Tanlen/Chordlen/midOrd/External/Degree of curvature] <200.000m>:

Ý nghĩ của các yếu tố cong được giải thích như hình minh họa dưới:

congtron

+ Trường hợp cắm cong chuyển tiếp đơn giản dạng chuyển tiếp – cong tròn – chuyển tiếp:

Đầu tiên, trên thanh Alignment Layout Tools chọn mục Free Spiral-Curve-Spiral (Between curve, two points) như hình dưới:

Alignment16

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường tang thứ nhất, thứ hai

Select first entity:

Select next entity:

Xác nhận phía cắm cong cho tuyến đường bằng cách chọn phía có góc lớn hay nhỏ hơn 180. Bạn nên chọn giá trị mặc định là <Lessthan180>

Is curve solution angle [Greaterthan180/Lessthan180] <Lessthan180>:

Nhập bán kính hoặc Degree of curvature cho đường cong tròn

Specify radius or [Degree of curvature] <200.000m>:

Nhập chiều dài hoặc thông số A cho đoạn chuyển tiếp

Specify spiral in length or [A] <200.000m>:

Specify spiral out length <200.000m>:

Phương pháp 2: Vạch đường tang tuyến và đồng thời cắm cong tự động.

Trước khi tiến hành công tác vạch tuyến cần vào mục Các thiết lập cho đường cong tròn và đường cong chuyển tiếp (Curve and Spiral Setting…) như ở bài trước.

Trên thanh công cụ Alignment Layout Tools, chọn mục Tangent-Tangent (With curves) như hình vẽ dưới đây

Alignment42

Sau đó tiến hành công tác cắm đỉnh vạch tuyến, Civil 3D sẽ tự động cắm cong với một bán kính mặc định khai báo trong mục Curve and Spiral Setting…

  1. Các công cụ khác trên thanh công cụ Alignment Layout Tools:

+  alignment_layout_tool_addPI Chèn thêm đỉnh:

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhấn chọn một điểm để chén đỉnh mới

Pick point near PI to insert:

alignment_layout_tool_deletePI Xóa đỉnh :

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhấn chọn một điểm gần đỉnh cần xóa. Civil 3D sẽ nội suy và tìm đỉnh gần điểm nhấn chọn nhất và xóa đỉnh.

Pick point near PI to delete: 

alignment_layout_tool_brakePI Tách đỉnh:

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhấn chọn một điểm gần đỉnh cần tách. Civil 3D sẽ nội suy và tìm đỉnh gần điểm nhấn chọn nhất để tiến hành tách đỉnh

Pick point near PI to split:

Tiếp theo, nhập khoảng cách để tách đỉnh

Enter distance by which to split PI:

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.