Application Menu

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Application Menu

Navis_109

Thanh Application Menu bao gồm các công cụ sau:

+ New: Tạo mới mô hình

+ Open: Mở mô hình

+ Save: lưu dữ liệu mô hình

+ Save As: Lưu mô hình với tên khác

+ Export: Xuất mô hìn h sang định dạng khác

+ Publish: Xuất bản mô hình sang định dạng NWD

+ Print: In ấn góc nhìn mô hình

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.