Di chuyển trong mô hình bằng công cụ Orbit

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0

Công cụ Orbit giúp di chuyển trong không gian mô hình cho phép xoay theo góc bất kỳ. Có ba công cụ Orbit như sau:

+ Orbit: Navis_94

+ Free Orbit: Navis_95

+ Constrained Orbit: Navis_96

1. Cách chọn dùng công cụ Orbit:

Có hai cách để nhấn chọn công cụ Orbit Navis_94

+ Cách 1: Nhấn chọn công cụ Orbit trực tiếp trên thanh điều hướng Navigation Bar như hình dưới. Có thể nhấn vào mũi tên dưới để chọn loại công cụ Orbit từ danh sách:

Navis_94

+ Cách 2: Trên thanh Ribbon/thẻ Viewpoint nhấn chọn công cụ Orbit như hình dưới

Navis_95

Video h­ướng dẫn sử dụng công cụ Orbit:

Navis_Orbit.mp4

2. Di chuyển mô hình với công cụ Free Orbit: 

+ Cách 1: Nhấn chọn trực tiếp thanh công cụ Free Orbit  Navis_95 trên thanh điều hướng Navigation Bar

Navis_96

+ Cách 2: Trên thanh Ribbon/thẻ Viewpoint, nhấn chọn công cụ Free Orbit như hình vẽ

Navis_97

3. Di chuyển mô hình với công cụ Constrained Orbit:

+ Cách 1: Nhấn chọn trực tiếp thanh công cụ Constrained Orbit Navis_96 trên thanh điều hướng Navigation Bar

Navis_98

+ Cách 2: Trên thanh Ribbon/thẻ Viewpoint, nhấn chọn công cụ Constrained Orbit như hình dưới đây:

Navis_99

4. Cách thay đổi điểm tâm quay (Pivot Center) với công cụ Orbit:

+ Cách 1: Nhấn chọn một đối tượng bất kỳ muốn làm tâm quay khi đó tâm quay sẽ chuyển về tâm trọng lực của đối tượng được chọn

+ Cách 2: Nhấn và giữ phím Shift rồi nhấn chuột trái giê về vị trí tâm quay theo yêu cầu.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.