Di chuyển trong mô hình bằng thanh công cụ Steering Wheels

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0

Di chuyển trong mô hình bằng thanh công cụ Steering Wheels

Cần mở công cụ Steering Wheels lên bằng cách chọn Viewpoint/Navigate và chọn Steering Wheels:

Navis_1096

Chọn công cụ Steering Wheels có dấu mũi tên thả xuống, lúc này ta chọn các chức năng di chuyển trong mô hình:

Navis_1097

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.