Bài 1C: Tạo nhanh Trắc dọc

Ngô Quốc Việt February 15, 2015 0
Để tạo nhanh trắc dọc, cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:
  • Cách 1: Vào menu Profiles>Quick profile…
profile14
  • Cách 2: Gõ lệnh CreateQuickProfile trên thanh Command Line
B­ước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đối tượng hoặc gõ P để nhập điểm tạo trắc dọc. Đối tượng có thể là Polyline, Feature Line, …
Select object or [by Points]
Với trường hợp chọn điểm, dùng chuột pick chọn điểm thứ nhất
Select first point or [by Object]:
Chọn điểm thứ hai
Specify second point:
Chọn điểm tiếp theo hoặc nhấn Enter để kết thúc chọn điểm
Specify next point or [hit enter to end]:
Bước 3: Hộp thoại Create Quick Profile hiện ra, chú ý các nội dung như hình vẽ dưới:
profile15
Cuối cùng, Civil 3D yêu cầu chọn điểm mốc để xuất trắc dọc  trên bản vẽ.
Select profile view origin:

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.