Bài 7: Cách tạo khổ giấy in cho phần xuất bình đồ, trắc ngang

Ngô Quốc Việt March 10, 2015 0

1. Thiết lập khung in:

Bước 1: Mở mẫu chứa các mẫu in cần sửa. Chý ý các file mẫu có đuôi dạng .dwt nên cần chọn định dạng này để mở.

taokhungin5

Bước 2:  Thiết lập mẫu in mới

+ Để thêm một mẫu in mới, nhấn chuột phải vào tên một mẫu in rồi chọn New layout

layout1

Để thay đổi tên của mẫu in mới, nhấn chuột phải vào mẫu in và chọn Rename. Nhập tên mới và nhấn Enter để kết thúc.

layout2

Để sửa các thiết lập về khổ giấy cũng như tỷ lệ cho mẫu in, nhấn chuột phải vào mẫu in và chọn Page Setup Manager…

layout3

Trên hộp thoại Page Setup Manager, chọn mẫu in và nhấn Modify… để sửa đổi.

layout4

Các thiết lập cho khổ in như hình dưới:

layout5

B­ước 3: Tạo khung in cho mẫu in

Nhấn mẫu in để kích hoạt nó. Gõ lệnh mv để chạy lệnh Mview:

Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/LAyer/2/3/4] <Fit>:

Tạo khung in bằng cách dùng chuột nhấn và kéo. Dùng chuột nhấn chọn khung in vừa tạo rồi nhấn chuột phải chọn Properties. Chọn kiểu Viewport Type cho khung in với một số lựa chọn

+ Underfined: Không phân loại

+ Plan: Bình đồ

+ Profile: Trắc dọc

+ Section: Trắc ngang

taokhungin1

Ngoài ra chú ý thay đổi tỷ lệ cho phù hợp bằng cách :

+ Display locked: chọn no

+ Annotation scale: chọn bằng tỷ lệ bản vẽ (ví dụ 1:1000)

+ Standard scale: Chọn bằng tỷ lệ bản vẽ (ví dụ 1:1000)

2. Các khổ giấy cho mục xuất bình đồ, trắc dọc, trắc ngang:

+ Bình đồ, trắc dọc:

Với bản vẽ tỷ lệ bình đồ 1:1000 in  trên khổ giấy A3 tương đương kích thước 420×297 thì khổ giấy cần chọn trong mục Paper size là A3

+ Trắc ngang:

Với các trắc ngang muốn in khổ giấy A3 tương đương kích thước 420×297,

+ với tỷ lệ bản vẽ 1:200 thì kích thước khổ in với bản vẽ tỷ lệ 1:1000 là 420/5×297/5 hay 84×59.4

+ với tỷ lệ bản vẽ 1:500 thì kích thước khổ in với vào bản vẽ tỷ lệ 1:1000 là 420/2×297/2 hay 210×148.5.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.