Xuất ảnh chụp mô hình

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Xuất ảnh chụp mô hình

1. Với ảnh chất lượng bình thường:

Bước 1:

Navis_74

Bước 2:

Navis_75

2. Với ảnh chất lượng cao:

Bước 1:

Navis_76

Bước 2:

Navis_77

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.