Tô vật liệu cho đối tượng

Ngô Quốc Việt May 25, 2015 0

Tô vật liệu cho đối tượng trong Naviswork

Thư viện Autodesk Library chứa rất nhiều các loại vật liệu khác nhau cho các đối tượng:

Navis_1132

Để thiết lập vật liệu cho đối tượng trong Naviswork bằng các bước sau:

+ Bước 1: Chọn đối tượng trên Model, Selection Tree hoặc một nhóm đối tượng trong mục Sets

+ Bước 2: Sau khi đã chọn được đối tượng hoặc nhóm đối tượng trên mô hình, tiếp theo chọn vật liệu cần gán trong phần Material, nhấn phải chuột và chọn Assign to Selection:

Navis_1133

Khi đó, vật liệu sẽ được gán cho đối tượng được chọn và mẫu vật liệu vừa gán sẽ hiển thị trong mục Document Materials:

Navis_1134

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.