6 bước để xây dựng một hệ thống thoát nước

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Định nghĩa các thiết lập mặc định và các thuộc tính thành phần

Bước 2: Vẽ hệ thống thoát nước

Bước 3: Sửa các thuộc tính của các thành phần hệ thống thoát nước

Bước 4: Định nghĩa các thiết lập phân tích

Bước 5: Chạy tiến trình phân tích

Bước 6: Hiển thị kết quả phân tích

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.