Chuyển đối hố ga thành các đối tượng khác

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Bước 1: Nhấn chọn hố ga cần chuyển đổi rồi nhấn chuột phải chọn Convert to

junction10

Bước 2: Chọn đối tượng để chuyển đổi hố ga:

+ Outfall: Cửa xả outfall_icon

+ Flow Diversion flow_diversion_icon

+ Inlet: Ga thu Inlet_icon

+ Storage Node:  Storage_icon

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.