Hiển thị trắc dọc tuyến đường ống

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Để xuất trắc dọc tuyến đường ống mạng lưới thoát nước, cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào menu Output>Profle Plot

xuattracdoc1

Bước 2: Thanh công cụ Profile Plot hiển thị. Tiếp theo cần dùng chuột chọn hố ga hoặc đường ống bắt đầu tuyến cần xuất trắc dọc rồi chọn hố ga kết thúc tuyến.

xuattracdoc2

Sau khi lựa chọn xong tuyến cần xuất trắc dọc, danh sách các đường ống được hiển thị trong mục List of Links in selected profile như hình dưới:

Để xuất trắc dọc, nhấn mục Show Plot. Ngoài ra chú ý các tùy chọn khác:

+ Reverse Path: Đảo ngược chiều xuất trắc dọc tuyến cống

+ Save Path…: Lưu đường dẫn tuyến cống xuất trắc dọc

+ Load Path…: Dùng để mở lại đường dẫn tuyến cống cần xuất trắc dọc đã lưu

+ Plot Options…: Các thiết lập cho xuất trắc dọc

+ CAD Options: Thiết lập tạo bản vẽ cad từ trắc dọc xuất ra

xuattracdoc3

Kết quả xuất trắc dọc tuyến đường ống thoát nước được hiển thị trong một cửa sổ riêng biệt với thẻ Profile Plot :

xuattracdoc4

xuattracdoc5

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.