Nhập dữ liệu lịch tiến độ từ các nguồn khác

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Nhập dữ liệu lịch tiến độ từ các nguồn khác

Để nhập tiến độ từ các nguồn khác, ta vào Tools TimeLiner/Data Sources:

Navis_1111

Thêm dữ liệu bên ngoài vào ta chọn Add:

Navis_1112

Naviswork nhận được nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như CSV, MS Project, Primavera. Chỉ cần chọn vào mã nguồn dự liệu cần nhập vào thì hộp thoại chọn đường dẫn File sẽ hiển thị:

Navis_1114

Khi nhập dữ liệu vào thì hộp thoại Field Selector hiển thi:

Navis_1115

Hộp thoại chia 2 cột, 1 là Column, 2 là External Field Name. Lúc này ta phải chọn thẻ loại trong cột External tương ứng với cột Column bằng cách nhấn chọn vào cột External sẽ hiển thị lựa chọn:

Navis_1116

Nhấn OK và xem dữ liệu nhập vào:

Navis_1117

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.