Lập tiến độ dự án bằng phương pháp nhập trực tiếp trong Naviswork Manager

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Lập tiến độ dự án bằng phương pháp nhập trực tiếp

Dùng chức năng Task trong TimeLiner Tools để lập tiến độ dự án trực tiếp:

Có 2 cách mở chức năng TimeLiner:

+ Cách 1: Vào the Home/Tools và chọn TimeLiner:

Navis_1042

+ Cách 2: Vào thẻ View/Windows và chọn TimeLiner:

Navis_1043

Hộp thoại TimeLiner sẽ hiển thị:

Navis_1044

Để Lập tiến độ dự án trực tiếp ta dùng mục Task trên hộp thoại TimeLiner:

Navis_1045

Để thêm một dòng mới trong bảng tiến độ ta dùng chức năng Add Task hoặc nhấn chuột phải vào vùng lập tiến độ và chọn Add Task:

Navis_1047

Sau khi Add Task, dòng tiến độ được hiển thị trong vùng lập tiến độ:

Navis_1048

– Để thêm một dòng mới nằm giữa 2 dòng đã tạo thì ta có 2 cách:

+ Cách 1: Chọn dòng cần thêm một dòng mới nằm trên dòng đã chọn, ta dùng chức năng Insert Task trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Insert Task:

Navis_1049

+ Cách 2: Thêm một dòng mới bằng chức năng Add Task, chọn dòng vừa thêm mới và dùng chức năng Move up trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Move up:

Navis_1050

– Để di chuyển một dòng xuống 1 vị trí dưới một dòng khác ta chọn dòng cần di chuyển, chọn Move Down hoặc nhấn chuột phải chọn Move Down:

Navis_1052

– Để xóa một dòng trong bảng tiến độ ta chọn dòng cần xóa, chọn Delete Task hoặc nhấn chuột phải chọn Delete Task:

Navis_1051

– Để kéo giãn khoảng cách giữa các cột ta rê chuột giữa 2 cột, sau đó nhấn giữ chuột trái và chỉ việc kéo thả:

Navis_1046

– Để dòng sau là con của dòng trước đó thì ta cần chọn dòng con, chọn Indent hoặc nhấn chuột phải chọn Indent:

Navis_1053

Sau khi thực hiện xong thì dòng sau đã là con của dòng trước:

Navis_1054

– Để hạn mục con sau khi Indent mà ta không muốn hạng mục đó là hạng muc con nữa thì ta cần chọn hạng mục con đó, chọn Outdent hoặc nhấn chuột phải chọn Outdent:

Navis_1057

– Sau khi đã tìm hiểu được cách thức thêm, chèn và xóa dòng, thiết lập chức năng con ta thực hiện lập tiến độ với các bước sau:

Bước 1: Đổi tên theo từng hạng mục cần lập tiến độ bằng cách chọn vào mục Name và nhấn F2:

Navis_1055

Bước 2: Tạo các hạng mục con, bằng cách chọn vào hạng mục con và chọn chức năng Indent:

Navis_1056

 Bước 3: Thiết lập ngày, tháng, năm cho từng hạng mục.

Đối với bước lập thiết kế kỹ thuật thi công thì ta chỉ cần lập tiến độ ngày bắt đầu dự kiến và ngày kết thúc dự kiến.

Đối với bước thi công thì ta cần tiến độ ngày bắt đầu dự kiến, ngày kết thúc dự kiến, ngày bắt đầu thực tế ngoài công trường, ngày kết thúc thực tế ngoài công trường.

Đối với ban tư vấn giám sát thì ngoài đáp ứng những ngày tháng trên còn yêu cầu tên người thực hiện từng hạng mục.

Tùy theo yêu cầu mà ta thiết lập ngày, tháng, năm tương ứng. Để hiện các các chức năng trên ta chọn chức năng Columns trên thanh công cụ:

Navis_1058

Trong đó:

– Basic: Chỉ thể hiện ngày bắt đầu và ngày kết thúc dự kiến.

– Standard: Chỉ thể hiện ngày bắt đầu, ngày kết thúc dự kiến, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thực tế.

– Extended: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc dự kiến, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thực tế, các chi phí cho từng hạng mục như chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí trang thiết bị, tổng chi phí.

– Custom: Bao gồm tất cả các cột trên, ngoài ra còn thêm tên người thực hiện hạng mục.

– Choose Columns: Lựa chọn các cột cần thể hiện trong bảng tiến độ.

Bước 4: Chọn dạng công trình cho hạng mục.

– Để chọn dạng công trình ta vào mục Task Type:

Navis_1059

– Construct: Dạng công trình đang xây dựng

– Demolish: Dạng công trình phá hủy

– Temporary: Dạng công trình phụ trợ, chống đỡ tạm thời.

– New Task Type: Dạng công trình mới.

Bước 5: Nhập chi phí cho từng hạng mục con.

Navis_1060

Bước 6: Biểu đồ Gantt.

– Để hiển thị biểu đồ Gantt ta chọn Show or Hide the Gantt Chart:

Navis_1061

Ta có 3 lựa chọn cách hiển thị biểu đồ Gantt:

– Show planned dates: chỉ hiển thị biểu đồ tiến độ theo dự kiến

Navis_1062

– Show Actual dates: chỉ hiển thị biểu đồ tiến độ theo thực tế

Navis_1063

– Show Planned and Actual dates: Hiển thiểu biểu đồ theo dự kiến và theo thực tế.

Navis_1064

Bước 7: Gán các công việc vào hạng mục trong bảng tiến độ.

– Chọn hạng mục trong bảng tiến độ, nhấn chuột phải, chọn Attach Set và chọn công việc tương ứng với từng hạng mục:

Navis_1065

Sau khi Attach Set:

Navis_1066

Bảng tiến độ dự án sau khi dùng phương pháp nhập trực tiếp trong Naviswork:

Navis_1067

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.