Lọc các hạng mục theo tình trạng dự án

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Lọc các hạng mục theo tình trạng dự án

Chọn Filter By Status trên mục Task:

Navis_1068

Bộ lọc sẽ hiển thị:

Navis_1069

ở đây bộ lọc được hiểu là tiến độ thực tế so với tiến độ theo kế hoạch dự kiến.

Start: Bắt đầu

+ Early: Bắt đầu sớm

+ On Time: Cùng bắt đầu

+ Late: Bắt đầu trễ

+ After Planned Finish: Bắt đầu sau khi tiến độ theo dự kiến kết thúc

Finish: Kết thúc

+  Befor Planned Start: Kết thúc sau trước khi tiến độ theo dự kiến bắt đầu

+ Early: Kết thúc sớm

+ On Time: Kết thúc cùng thời gian

+ Late: Kết thúc trễ

Sau khi lọc các hạng mục ta muốn quay lại hiện trạng ban đầu ta chọn Reset trong bộ lọc:

Navis_1070

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.