Xuất dữ liệu bảng tiến độ quản lý dự án ra CSV, MS Project.

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Xuất dữ liệu bảng tiến độ quản lý dự án ra CSV, MS Project.

Bằng cách chọn Export the schedule trên mục Tasks trong hộp thoại TimeLiner:

Navis_1071

Có 2 dạng dữ liệu xuất ra đó là dạng CSV và MS Project.

Khi chọn dạng File xuất ra ta phải chọn nơi lưu File:

Navis_1072

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.