Biểu diễn tiến độ dự án theo thời gian thực

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Biểu diễn tiến độ dự án theo thời gian thực

Sau khi lập bảng tiến độ quản lý dự án thì ta chuyển sang mục Simulate trong hộp thoại TimeLiner:

Navis_1073

Mục này mô phỏng dự án thực hiện theo thời gian trong bảng tiến độ lập ra.

Các công cụ thực hiện việc mô phỏng:

00 : Quay ngược lại vị trí bắt đầu mô phỏng ngay lúc đầu.

01: Quay ngược lại theo từng bước

02: Mô phỏng ngược lại

03: Dừng lại vị trí đang mô phỏng

04: Dừng mô phỏng lại và quay về vị trí bắt đầu mô phỏng

06: Bắt đầu mô phỏng từ lúc thời gian được chọn

07: Thực hiện mô phỏng theo từng bước

08: Tới vị trí kết thúc việc mô phỏng

Để thiết lập ngày giờ bắt đầu hay kết thúc việc mô phỏng dự án ta cần chọn mục Settings trong thẻ Simulate:

Navis_1074

Hộp thoại Simulation Settings sẽ hiển thị:

Navis_1075

Trong đó:

* Chọn ngày bắt đầu hay ngày kết thúc mô phỏng tiến độ dự án bằng cách chọn Override Start/End Dates, sau đó thiết lập ngày giờ:

Navis_1076

* Chọn tốc độ thời gian mô phỏng dự án bằng cách nhập vào mục Iterval Size:

Navis_1077

Ở đây ta chọn tốc độ thời gian là 5 ngày, hoặc chọn theo phần trăm dự án(Percent), theo tuần (Weeks), theo giờ (Hours), theo phút (Minutes), theo giây (Seconds).

Sau khi thiết lập, bắt đầu biểu diễn tiến độ dự án theo thời gian ta chỉ việc nhấn chọn Play và xem kết quả:

Navis_1078

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.