Xuất File dạng ảnh động

Ngô Quốc Việt July 7, 2015 0

Xuất File dạng ảnh động

Vào hộp thoại TimeLiner/Simulate chọn Export Animation:

Navis_1079

Hộp thoại Animation Export hiển thị:

Navis_1080

* Để xuất ra dạng File ảnh mô tả toàn bộ quá trình mô phỏng tiến độ dự án ta chọn TimeLiner Simulation trong mục Source, chọn Viewport trong mục renderer và chọn JPEG hoặc PNG trong mục Format:

Navis_1082

* Để xuất ra dạng File Video ta chọn windows AVI hoặc Windows Bitmap trong mục Format:

Navis_1083

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.