Bài 2A: Sửa yếu tố hình học đường Feature line

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1: 

+ Cách 1: Vào menu Grading>Edit Feature Line Geometry>

feature_line24

+ Cách 2: Nhấn chọn đường Feature Line cần sửa yếu tố hình học rồi chọn mục cần sửa như hình dưới

feature_line25

Bước 2: 

1. Chèn thêm đỉnh: feature_line26

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu

Chọn đường Feature Line để thêm đỉnh bằng cách chọn trực tiếp trên màn hình hoặc nhập tên

Select object or [Name]:

Specify point or [Distance/Increment]:

Specify elevation or [Surface] <725.000>:

2. Xóa đỉnh: feature_line27

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu

Chọn đường Feature Line để thêm đỉnh bằng cách chọn trực tiếp trên màn hình hoặc nhập tên

Select object or [Name]:

Specify point:

3. Cắt đường Feature Line: feature_line33

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu

Chọn đường Feature Line để thêm đỉnh bằng cách chọn trực tiếp trên màn hình hoặc nhập tên

Select object or [Name]:

4. Phá vỡ đường Feature Line: feature_line28

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu

Chọn đường Feature Line để thêm đỉnh bằng cách chọn trực tiếp trên màn hình hoặc nhập tên

Select object or [Name]:

5. Liên kết đường Feature Line: feature_line29

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu

Chọn đường Feature Line để thêm đỉnh bằng cách chọn trực tiếp trên màn hình hoặc nhập tên

Select object or [Name]:

6. Đảo chiều đường Feature Line: feature_line30

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu

Chọn đường Feature Line để thêm đỉnh bằng cách chọn trực tiếp trên màn hình hoặc nhập tên

Select object or [Name]:

7. Sửa đường cong: feature_line31

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu

Chọn đường Feature Line để thêm đỉnh bằng cách chọn trực tiếp trên màn hình hoặc nhập tên

Select object or [Name]:

8. Lượn tròn: feature_line32

9. feature_line36

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.