Bài 2F: Áp cao độ bề mặt cho đường Feature Line

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0
Bước 1: 
+ Cách 1: Vào Menu Grading>Edit Feature Line Elevation>Elevation from Surface
feature_line16
+ Cách 2: Nhấn chọn đường Feature line, trên thanh Ribbon>thẻ Feature line>bảng Modify>Edit Elvation> công cụ như trong mục 2
 feature_line17
+ Cách 3: Gõ lệnh FeatureElevsFromSurf trên thanh Command Line
B­ước 2: Hộp thoại Set Elevation from Surface
feature_line18
Bước 3: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường Feature Line để áp cao độ bề mặt.
Select object or [Multiple/Partial]:
Gõ M để chọn Multiple với trường hợp áp cao độ bề mặt cho nhiều đường Feature Line
Gõ P để chọn Partial với trường hợp

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.