Bài 4C: Tạo tiêu chuẩn tạo mái dốc

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1: Mở hộp thoại Grading Creation Tools rồi nhấn chọn mục như mũi tên hình dưới trong đó chú ý:

+ Create New: Tạo mới tiêu chuẩn tạo mái dốc

+ Copy Current Selection: Tạo mới bằng cách sao chép tiêu chuẩn tạo mái dốc hiện hành

+ Edit Current Selection: Sửa đổi tiêu chuẩn tạo mái dốc hiện hành

+ Pick from Drawing: Chọn tiêu chuẩn bằng cách chọn trực tiếp trên bản vẽ.

grading_criteria1

Bước 2: Hộp thoại Grading Criteria

+ Thẻ Infomation:

grading_criteria2

+ Thẻ Criteria:

grading_criteria3

1. Với trường hợp Distance:

Hình dưới đây minh họa cho tiêu chuẩn tạo mái dốc với một khoảng cách cố định từ điểm trên đường mái dốc tới chân mái dốc

grading_distance

grading_criteria4

2. Với trường hợp Surface:

Hình dưới đây minh họa cho tiêu chuẩn tạo mái dốc tới một bề mặt tham chiếu từ các điểm trên đường mái dốc.

grading_surface

 

grading_3d1

grading_criteria5

3. Với trường hợp Elevation:

Hình dưới đây minh họa cho tiêu chuẩn tạo mái dốc tới một cao độ tham chiếu từ các điểm trên đường mái dốc.

grading_elevation

grading_3d3

grading_criteria6

4. Với trường hợp Relative Elevation:

Hình dưới minh họa cho tiêu chuẩn tạo mái dốc tới một cao độ so sánh tham chiếu từ các điểm trên đường mái dốc.

grading_criteria7

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.