Tạo COGO POINT trong Civil3D với API

Yuri Boyka July 22, 2015 0

Mình xin chia sẻ một đoạn code cách tạo một Cogo Point trong Civil3D với ứng dụng Visual Studio:

[CommandMethod(“TAOCOGO”)]
public static void COGOPOINT()
{
acad.Document _doc = acad.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database db = _doc.Database;
Editor _ed = _doc.Editor;

Civil.CivilDocument _CivilDoc = Civil.CivilApplication.ActiveDocument;
using(acad.DocumentLock acLock = acad.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument())
{
using(Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
{
// Chọn vị trí đặt Cigo Point
PromptPointOptions _point = new PromptPointOptions(“\n- Chọn vị trí đặt Cogo Point mới:”);
PromptPointResult _points = _ed.GetPoint(_point);

if (_points.Status != PromptStatus.OK) return;
// Khai báo 1 Point3d Lưu vị trí vừa chọn
Point3d _point3d = _points.Value;
// Khởi tạo 1 Cogo Point trong Civil
CogoPointCollection _cogo = _CivilDoc.CogoPoints;

// Thêm Cogo Point vào Vị trí được chọn
ObjectId _obj = _cogo.Add(_point3d, true);
CogoPoint _cogopoint = _obj.GetObject(OpenMode.ForWrite) as CogoPoint;
_cogopoint.PointName = “Mypoint”;
_cogopoint.RawDescription = “123”;
//Cập nhập
tr.Commit();

}
}
}

F5 hoặc Start để khởi động Civil3D, sau đó dùng lệnh NETLOAD chọn File .DLL lên để Load lệnh. Dùng lệnh TAOCOGO, chọn điểm đặt:

1

 

Một Cogo Point sẽ hiển thị với tên là Mypoint và phần mô tả là 123:

1

 

Chúc các bạn thành công!

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.