Tạo PointStyle trong Civil3D với ứng dụng API

Yuri Boyka July 23, 2015 0

Mình xin chia sẻ 1 đoạn code giúp tạo  Style cho Point với tên, kiểu hiện thị và kích thước Point:

[CommandMethod(“TAOSTYLEPOINT”)]
public static void TAOSTYLEPOINTS()
{
acad.Document doc = acad.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database db = doc.Database;

Civil.CivilDocument _civil = Civil.CivilApplication.ActiveDocument;

using(acad.DocumentLock acLock = doc.LockDocument())
{
using(Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
{
// Tạo tên StylePoint
ObjectId _PointStyleId = _civil.Styles.PointStyles.Add(“MyPointStyle”);
PointStyle _pointStyle = _PointStyleId.GetObject(OpenMode.ForWrite) as PointStyle;
_pointStyle.MarkerType = PointMarkerDisplayType.UseCustomMarker;
_pointStyle.CustomMarkerStyle = CustomMarkerType.CustomMarkerX;
_pointStyle.CustomMarkerSuperimposeStyle = CustomMarkerSuperimposeType.Circle;

// Thiết lập kích thước Point, kiểu hiển thị
_pointStyle.SizeType = MarkerSizeType.DrawingScale;
_pointStyle.MarkerSize = 0.003;

// Cập nhập
tr.Commit();
}
}
}

F5 hoặc Start Visual Studio để khởi động Civil3D, sau đó dùng lệnh NETLOAD File .DLL lên. Dùng lệnh TAOSTYLEPOINT, kiểm tra trong PointStyle sẽ có tên MypointStyle mà ta đã đặt tên:

1

1

 

Chúc các bạn thành công!

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.