Chuyển đổi kiểu hiển thị tim tuyến đường trong Civil3D với ứng dụng API

Yuri Boyka July 31, 2015 0

Mình xin chia sẻ 1 đoạn code cách tạo một kiểu hiển thị của tim tuyến trên mặt bằng với kiểu hiển thị do người dùng tự định nghĩa:

[CommandMethod(“TAOSTYLEALIGNMENT”)]
public static void TAOSTYLEALIGNMENTS()
{
using(Transaction tr = doc.Database.TransactionManager.StartTransaction())
{
// Chọn tim đường
PromptEntityOptions _ent = new PromptEntityOptions(“\n- Chọn tim đường:”);
_ent.SetRejectMessage(“”);
_ent.AddAllowedClass(typeof(Alignment), true);
PromptEntityResult _ents = ed.GetEntity(_ent);
if (_ents.Status != PromptStatus.OK) return;

ObjectId _ID = _ents.ObjectId;
Alignment _ali = tr.GetObject(_ID, OpenMode.ForWrite) as Alignment;

ObjectId _style = _civil.Styles.AlignmentStyles.Add(“Kiểu hiện thị tên cọc”);
AlignmentStyle _sty = tr.GetObject(_style, OpenMode.ForWrite) as AlignmentStyle;
// Không hiển thị mũi tên chỉ hướng trên tuyến
_sty.GetDisplayStyleModel(AlignmentDisplayStyleType.Arrow).Visible = false;
_sty.GetDisplayStylePlan(AlignmentDisplayStyleType.Arrow).Visible = false;
// Thiết lặp màu đường cong
_sty.GetDisplayStyleModel(AlignmentDisplayStyleType.Curve).Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 200);
_sty.GetDisplayStylePlan(AlignmentDisplayStyleType.Curve).Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 200);
// Thiết lặp màu trên đường thẳng
_sty.GetDisplayStyleModel(AlignmentDisplayStyleType.Line).Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 160);
_sty.GetDisplayStylePlan(AlignmentDisplayStyleType.Line).Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 160);

// áp style cho tim tuyến
_ali.StyleId = _sty.Id;

// Cập nhập
tr.Commit();
}
}

1

 

Chúc các bạn thành công!

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.