Thay đổi điểm bắt đầu và kết thúc của BaseLineRegion trong Civil3D

Yuri Boyka August 12, 2015 0

Mình xin chia sẻ 1 đoạn code cách thay đổi lý trình bắt đầu và kết thúc một BaseLineRegion trên Corridor trong civil3d với ứng dụng API:

[CommandMethod(“BASELINE”)]
public static void BASELINES()
{
using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
{
// Chọn tim tuyến đường
PromptEntityOptions _ent = new PromptEntityOptions(“\n- Chọn Corridor”);
_ent.SetRejectMessage(“\n- Chọn lại”);
_ent.AddAllowedClass(typeof(Corridor), true);

PromptEntityResult result = ed.GetEntity(_ent);
if (result.Status != PromptStatus.OK) return;
ObjectId _id = result.ObjectId;
Corridor Basecorridor = tr.GetObject(_id, OpenMode.ForWrite) as Corridor;

BaselineRegionCollection baselineregion = Basecorridor.Baselines[0].BaselineRegions;
BaselineRegion baselineregions = baselineregion[Basecorridor.Name];

if (baselineregions != null)
{
ed.WriteMessage(“\n giá trị lý trình bắt đầu trước khi thay đổi : ” + baselineregions.StartStation.ToString());
ed.WriteMessage(“\n giá trị lý trình kết thúc trước khi thay đổi : ” + baselineregions.EndStation.ToString());

// cập nhập giá trị

baselineregions.StartStation = 50.00;
baselineregions.EndStation = 568.00;

//rebuild lại corridor
Basecorridor.Rebuild();

ed.WriteMessage(“\n giá trị lý trình bắt đầu sau khi thay đổi : ” + baselineregions.StartStation.ToString());
ed.WriteMessage(“\n giá trị lý trình kết thúc sau khi thay đổi : ” + baselineregions.EndStation.ToString());
}
// Cập nhập
tr.Commit();
}
}

6a0167607c2431970b01a51103e9e4970c

Chúc các bạn thành công!

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.