Bài 1E: Phân nhỏ lô đất với công cụ Parcel Tool

Ngô Quốc Việt September 19, 2015 0

Có ba chế độ giúp phân nhỏ lô đất trong Civil 3D:

1. Chế độ Slide Line:

Trên thanh công cụ Parcel Layout Tools nhấn chọn mục Slide Line – Create như hình dưới

parcel_slide_line1

Trên thanh Command line, Civil 3D yêu cầu nhập các thông số để chia nhỏ lô đất

Chọn lô đất để phân lô chia nhỏ bằng cách nhấn chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn P để chọn lô đất bằng cách nhấn chọn một điểm bất kỳ nằm trong lô đất

Select parcel to be subdivided or [Pick]:

Chọn điểm bắt đầu trên mặt tiền lô đất

Select start point on frontage:

Chọn điểm kết thúc trên mặt tiền lô đất, khi đó Civil 3D sẽ tô đậm đường nối từ điểm đầu đến điểm cuối

Select end point on frontage:

parcel_slide_line12

Chọn góc quay cho các lô đất

Specify angle or [Bearing/aZimuth]:

Kết thúc, Civil 3D sẽ dựa vào các thông số thiết lập sẵn để tự động phân chia lô đất và hỏi có chấp nhận kết quả phân lô không.

Accept result? [Yes/No] <Yes>:

parcel_slide_line13

2. Chế độ Swing Line:

Trên thanh công cụ Parcel Layout Tools nhấn chọn mục Swing Line – Create như hình dưới

parcel_swing_line1

Trên thanh Command line, Civil 3D yêu cầu nhập các thông số để chia nhỏ lô đất.

Chọn lô đất để phân lô chia nhỏ bằng cách nhấn chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn P để chọn lô đất bằng cách nhấn chọn một điểm bất kỳ nằm trong lô đất

Select parcel to be subdivided or [Pick]:

Chọn điểm bắt đầu trên mặt tiền lô đất

Select start point on frontage:

Chọn điểm kết thúc trên mặt tiền lô đất, khi đó Civil 3D sẽ tô đậm đường nối từ điểm đầu đến điểm cuối

Select end point on frontage:

parcel_swing_line15

Chọn điểm tâm quay

Specify swing point:

Kết thúc, Civil 3D sẽ dựa vào các thông số thiết lập sẵn để tự động phân chia lô đất và hỏi có chấp nhận kết quả phân lô không.

Accept result? [Yes/No] <Yes>:

3. Chế độ Free Form Create:

Trên thanh công cụ Parcel Layout Tools nhấn chọn mục Free Form Create như hình dưới

parcel_free_form1

Trên thanh Command line, Civil 3D nhập các thông số để chia nhỏ lô đất theo chế độ vạch thủ công

Chọn điểm chèn

Select attachment point:

Select from the layout tools or [eXit]:

parcel_swing_line17

Giải thích các thông số cho phần tự động chia nhỏ lô đất:

parcel_slide_line14

Parcel Sizing ParametersWhen a parcel sizing parameter is selected, a graphic displays to illustrate how the parameter affects the result of the current parcel sizing command.Minimum Area: Diện tích tối thiểu

Xác định tiêu chuẩn diện tích tối thiểu cho các lô đất mới. Giá trị này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và phải lớn hơn 0.
Chú ý:

Nếu tiêu chuẩn khoảng mặt tiền nhỏ nhất thỏa mãn nhưng giá trị nhỏ nhất lại không thỏa mãn thì khoảng mặt tiền sẽ được tăng lên cho đến khi đạt giá trị diện tích nhỏ nhất

1

Minimum Frontage: Khoảng mặt tiền nhỏ nhất

Xác định tiêu chuẩn khoảng mặt tiền nhỏ nhất cho các lô đất mới
Chú ý:

Nếu tiêu chuẩn diện tích nhỏ nhất thỏa mãn nhưng khoảng mặt tiền không thỏa mãn, diện tích lô đất sẽ được tăng lên cho đến khi đạt giá trị khoảng mặt tiền tối thiểu

2

Use Minimum Frontage At Offset: Tùy chọn sử dụng khoảng tối thiểu mặt tiền 

Sử dụng/không sử dụng khoảng mặt tiền tối thiểu khi chi nhỏ lô đất. Giá trị này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trong suốt quá trình thực thi lệnh.
3

Frontage Offset: Khoảng ốp mặt tiền

Xác định giá trị mặc định cho khoảng ốp mặt tiền
4

Minimum Width: Bề rộng tối thiểu

Thiết lập giá trị mặc định cho bề rộng tối thiểu. Giá trị này cần lớn hơn hoặc bằng 0
5

Minimum Depth: Chiều sâu tối thiểu

Xác định tiêu chuẩn về chiều sâu tối thiểu sử dụng để tạo mới hoặc sửa đổi lô đất đã có. Chiều sâu tối thiểu bắt đầu ở điểm giữa của phía mặt tiền của lô đất mới hoặc lô đất cần sửa và có hướng vuông góc tới mặt tiền
Chú ý:

Nếu tiêu chuẩn về diện tích tối thiểu và khoảng mặt tiền tối thiểu đạt được nhưng tiêu chuẩn chiều sâu tối thiểu không đạt, khoảng mặt tiền và diện tích sẽ được tăng lên đến khi nào giá trị chiều sau tối thiểu đạt được thì thôi. Nếu không có giải pháp nào đạt được, một dòng nhắc sẽ được hiển thị

5

Use Maximum Depth: Sử dụng chiều sâu lớn nhất

Tùy chọn có hay không sử dụng tiêu chuẩn chiều sâu lớn nhất khi tạo hoặc sửa đổi các lô đất.
6

Maximum Depth: Chiều sâu lớn nhất

Xác định giá trị tiêu chuẩn chiều sâu lớn nhất cho một lô đất mới hoặc lô đã sửa
Chú ý:

Nếu tiêu chuẩn về diện tích tối thiểu và khoảng mặt tiền tối thiểu thỏa mãn, và giá trị chiều sâu lớn nhất bị vượt lên, một dòng nhắc lệnh trên thanh command sẽ hiển thị rằng không có giải pháp nào có thể sử dụng.

Multiple Solution Preference

In certain situations, multiple valid solutions may occur during the creation of new parcels. When multiple valid solutions occur, you can specify which solution is displayed.Use Shortest Frontage: Specifies that the solution with the shortest frontage is displayed.

7

Use Smallest Area: Specifies that the solution with the smallest area is displayed.

8
Automatic Layout

Automatic Mode: Chế độ tự động
Tùy chọn chế độ tự động cho các lệnh về phân nhỏ lô đấtOn: Áp dụng chế độ tự động

9

Off: Không áp dụng chế độ tự động

10

Remainder Distribution

Specifies the method of redistributing the remainder.Create Parcel From Remainder: Creates a new parcel from the remaining area.

11

Place Remainder in Last Parcel: Places the remaining area in the last parcel.

12

Redistribute Remainder: Redistributes the remaining area evenly to every parcel.

13

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.