Giới thiệu Navisworks .NET API (Application Programming Interface) đoạn 2

Yuri Boyka September 29, 2015 0

Truy vấn đến Model:

Quyền truy cập đến hoạt động dữ liệu:    Document doc = Application.ActiveDocument;      Picture1

 

Quyền truy cập đến Model:  Model model = doc.Models[0];Picture2

 

Quyền truy cập đến thư mục gốc: ModelItem root = model.RootItem;Picture3

 

Truy cập vào đối tượng: bool is_hidden = root.IsHidden;Picture4

 

Thông tin đối tượng:

Picture5

 

Có 2 lớp chính:

– Autodesk.Navisworks.Api.PropertyCategory Picture6

 

– Autodesk.Navisworks.Api.DataPropertyPicture7

Picture8

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.