Tạo chú thích cho đối tượng Pipe trong Civil 3D với ứng dụng API

Yuri Boyka January 30, 2016 0

Trong AutoCAD Civil 3D ta có thể thêm chú thích cho đối tượng Pipe với cách thường sử dụng trong Civil3D như hình bên dưới:

6a0167607c2431970b01a73d8600b9970d-500wi

Sau đây mình xin chia sẻ 1 đoạn code các thêm chú thích lên đối tượng Pipe với ứng dụng API:

ObjectId pipeID = ed.GetEntity(opt).ObjectId;

 

CivilDocument civildoc = CivilApplication.ActiveDocument;

using (Transaction ts =AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.TransactionManager.StartTransaction())

{

 

PipeLabel.Create()

public static ObjectId Create(  ObjectId pipeId,  double ratio,  ObjectId labelStyleId )

pipeId – Type: ObjectId

ratio – Type: System.Double

labelStyleId – Type: ObjectId

 

ObjectId labelStyleId = civildoc.Styles.LabelStyles.PipeLabelStyles.PlanProfileLabelStyles[0];

PipeLabel.Create(pipeID, 0.5, labelStyleId);     

ts.Commit();

}

6a0167607c2431970b01a5117ac300970c-500wi

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.