Gán thuộc tính thể tích vào khối 3D Solids

trunghieu.engineer January 25, 2018 0

Để tận dụng khả năng tính toán khối lượng trong phần mềm Navisworks thì việc gán thuộc tính khối tích vào các khối solid là việc bắt buộc phải làm. Trong Civil 3D có 2 kiểu xuất khối solids
-) Kiểu 1: Xuất từ Corridor, theo cách này Civil 3D đã tự động xây dựng những thuộc tính cần thiết đi theo khối solid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-) Kiểu 2: Xuất từ mặt phẳng, ví dụ: tính toán đào đắp dựa vào so sánh 2 mặt phẳng, những khối solid dựng bằng CAD 3D. Những khối này đặc điểm là không có thuộc tính khối tích đi kèm, muốn tính toán khối lượng trên Naviswork ta buộc phải thêm thuộc tính này đi cùng khối solid.
Trình tự thực hiện như sau:

-) B1: Xuất khối solid từ mặt phẳng. Chọn chế độ xuất solid dựa vào so sánh 2 mặt phẳng với nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-) B2: Tạo đơn vị mét khối trong bản vẽ chứa khối solid được xuất ra.
Truy cập chức năng Define Property Sets trong thẻ Manage:

Khi mới bật bảng Style Manager sẽ có có giao diện như sau và không có phần để định nghĩa đơn vị.

Sử dụng chức năng Filter Style Type, sau đó chuột phải chọn New ở thẻ Property Data Formats

Đặt tên kiểu đơn vị mới là m3, thiết lập trong thẻ Formatting như hình sau, hoàn thành bước này là ta đã tạo xong kiểu đơn vị khối tích cho thuộc tính.

-) B3: Tạo thuộc tính khối tích
Chuột phải vào phần Property Set Definitions, chọn New để tạo một tập hợp trường thông tin mới

Đặt tên tập hợp này là 3D Solids

Chọn loại đối tượng mà nhận thuộc tính này 3D Solids

Sang thẻ Definition để định nghĩa trường khối tích, sử dụng chức năng Automatic Property Source để lấy nhanh chóng, chọn thuộc tính cần lấy là Volume

Chọn loại đơn vị cho thuộc tính này là mét khối mà ta đã tạo từ trước

Đến đây đã tạo xong thuộc tính khối tích cho các khối solid, nhưng hiện tại thì các khối này vẫn chưa tự nhận thuộc tính này, ta phải có thao tác gán thuộc tính cho đối tượng.

-) B4: Gán thuộc tính
Cách 1: Gán tự động cho tất cả đối tượng là solid, dùng câu lệnh AECPSDAUTOATTACH, chọn On.
Cách 2: Gán thủ công cho đối tượng được chọn. Chọn đối tượng, sau đó làm như sau:

Đến đây đã hoàn thành việc gán thuộc tính khối tích cho khối solid, phục vụ việc tính khối lượng trong Navisworks. Kiểm tra lại kết quả với câu lệnh Massprop

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.