block »

Chèn địa vật block 3D trong Civil 3D

Chèn địa vật block 3D trong Civil 3D

NgoQuocViet December 5, 2012 1

Civil 3D có một thư viện với rất nhiều các block địa vật khác nhau giúp mô phỏng lại các đối tượng ngoài thực địa như cây cối, người tham gia giao thông, xe

Read More »