Clothoid »

Bài 1E: Vạch tuyến với đường cong Clothid

Ngô Quốc Việt July 4, 2012 0

Trong thiết kế đường, để chuyển từ đường thẳng sang đường cong tròn thì với TCVN4054-2005 yêu cầu với Vtk >= 60km/h thì phải sử dụng đường cong chuyển tiếp nhằm đảm bảo tính

Read More »