Conditional Subassembly »

ConditionalCutorFill Subassembly trong Civil 3D

NgoQuocViet March 14, 2013 0

Trong Civil 3D việc sử dụng các Conditional Subassemlbies kết hợp với các Subassemblies khác giúp tạo ra các Assembly linh hoạt phù hợp với nhiều tình huống khác nhau với nền đào, đắp

Read More »