IDF »

Đường cong IDF (Intensity – Duration – Frequency)

Ngô Quốc Việt June 25, 2012 2

Chú thích: Bài viết thay thế Dự thảo TCVN51-2008 bằng TCVN7957-2008 cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong phần mềm Autodesk Storm and Sanitary Analysis  một dữ liệu đầu vào quan trọng

Read More »